Transport og miljøhttp://www.transportmiljo.no/332/rss/feed/?type=article&id=3324. TEMPO konferanse<p>Presentasjoner fra den 4. TEMPO konferansen.</p>2014-09-01T11:53:22+02:0061/rss/feed/?type=page&id=61Tempo konferanse om biodrivstoff<p>Presentasjoner fra den 4. TEMPO-konferansen.</p>2014-09-01T11:43:40+02:00328/rss/feed/?type=article&id=328Kunnskapsstatus om klima og transport, 17.-18.juni<p><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Forskningsprosjektet TEMPO har siden 2009 studert effekten av klimatiltak og konsekvensene av klimagassutslipp i samferdselssektoren. M&aring;let har v&aelig;rt &aring; frambringe kunnskap om hvilke virkemidler som er de mest effektive p&aring; veien mot et mer klimavennlig transportsystem. I juni avsluttes prosjektet med presentasjoner av forskernes viktigste funn. Dag &eacute;n av konferansen vil foreg&aring; p&aring; norsk, mens dag to vil foreg&aring; p&aring; engelsk.&nbsp;</span></p>2014-06-18T12:22:19+02:00285/rss/feed/?type=article&id=285Norwegians klimaprofil <p>Norwegian hevder at flyreiser er like milj&oslash;vennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke.&nbsp;</p>2014-03-13T15:33:49+01:00330/rss/feed/?type=article&id=330Oppvarmende fjærskyer<p><span style="font-size: small;">Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper st&aring;r for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi &aring; styre unna denne skydannelsen, begrenser vi ogs&aring; oppvarmingen fra sektoren.</span></p>2014-03-13T15:24:53+01:00329/rss/feed/?type=article&id=329TEMPO-konferanse<p><img src="/Data/0/183.jpg" alt="" width="551" height="125" /></p> <p>Forskningsprosjektet TEMPO har siden 2009 studert effekten av klimatiltak og konsekvensene av klimagassutslipp i samferdselssektoren. M&aring;let har v&aelig;rt &aring; frambringe kunnskap om hvilke virkemidler som er de mest effektive p&aring; veien mot et mer klimavennlig transportsystem. I juni avsluttes prosjektet med presentasjoner av forskernes viktigste funn. Dag &eacute;n av konferansen vil foreg&aring; p&aring; norsk, mens dag to vil foreg&aring; p&aring; engelsk.&nbsp;</p>2014-01-13T15:13:44+01:00324/rss/feed/?type=article&id=324På tide med en realitetsorientering?<p><img src="/Data/0/164.jpg" alt="" width="551" height="280" /></p> <p>Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel&shy;sius, m&aring; klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det p&aring; tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstr&oslash;m.&nbsp;</p>2014-01-03T15:54:16+01:00327/rss/feed/?type=article&id=327Klimaeffekten av norske reisevaner<p>Vi kj&oslash;rer og g&aring;r ofte, og flyr sjelden. Likevel st&aring;r flyreisene for en stor andel av oppvarmingen fra reisene v&aring;re. De rikeste reiser mest og st&aring;r for en tredjedel av klimaeffekten fra norske reisevaner.</p>2014-01-02T16:35:22+01:00325/rss/feed/?type=article&id=325Kartlegger motstand mot avgifter<p><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Mot&shy;vil&shy;je mot &aring; be&shy;ta&shy;le skat&shy;ter og av&shy;gif&shy;ter an&shy;ses som et av de st&oslash;r&shy;ste hind&shy;re&shy;ne mot im&shy;ple&shy;men&shy;te&shy;ring av ef&shy;fek&shy;ti&shy;ve re&shy;strik&shy;ti&shy;ve kli&shy;ma&shy;til&shy;tak i trans&shy;port&shy;sek&shy;to&shy;ren. Forsk&shy;ning vi&shy;ser imid&shy;ler&shy;tid at mot&shy;vil&shy;jen ikke n&oslash;d&shy;ven&shy;dig&shy;vis gjel&shy;der sel&shy;ve av&shy;gif&shy;ten som vir&shy;ke&shy;mid&shy;del, men vis&shy;se sider ved den.&nbsp;</span></p>2013-12-17T16:59:04+01:00326/rss/feed/?type=article&id=326Store variasjonar i utslepp frå fly <p><img src="/Data/0/180.jpg" alt="" width="580" height="252" /></p> <p>Det mest drivstoffgjerrige flyselskapet i USA bruker 26 prosent mindre drivstoff enn den verste i klassa, mens sl&oslash;saren tjente mest penger.<span>&nbsp;Flyreiser er framleis ein av reisem&aring;tane med st&oslash;rst klimap&aring;verknad per personkilometer sett i forhold til andre reelle alternativ.</span></p>2013-12-17T15:24:14+01:00292/rss/feed/?type=article&id=292Folk vil ha rushtidsavgift<p>(10.04.2012) Et flertall i befolkningen foretrekker rushtidsavgift framfor bomavgift i de store byene, viser CICERO-studie. Men bompenger f&aring;r ogs&aring; overraskende h&oslash;y oppslutning i norske storbyer.</p>2013-12-16T15:48:59+01:00323/rss/feed/?type=article&id=323Visjoner for transportsektoren mot 2050<p>Milj&oslash;verndepartementet arrangerte 8. august 2013 konferansen Norge og veien til lavutslippssamfunnet. Lasse Fridstr&oslash;m holdt presentasjonen Visjoner for transportsektoren mot 2050.&nbsp;</p>2013-12-13T15:08:11+01:00321/rss/feed/?type=article&id=321Foredrag<p>Forskningsprosjektet Tempo er inne i sitt siste &aring;r. Til h&oslash;sten vil vi fors&oslash;ke &aring; tilby lunsjseminarer til v&aring;re brukerpartnere dersom det er interesse for dette. Vi ser for oss at vi kan tilby en halvtimes lunsjforedrag hvor v&aring;re forskere kommer til dere og forteller om sine forskningsresultater, og hvor temaet eventuelt kan tilpasses i forhold til deres &oslash;nsker.</p> <p>Ta kontakt med Eilif Ursin Reed (<span style="font-size: 11.818181991577148px; line-height: 1.5em;">e.u.reed@cicero.uio.no)&nbsp;</span></p>2013-09-26T09:54:46+02:00322/rss/feed/?type=article&id=322Bilar og fly dominerer klimapåverknaden frå reiser<p>Dei 10 prosent rikaste i Tyskland st&aring;r for nesten 20 prosent av den totale klimap&aring;verknaden fr&aring; reiser. Likevel kjem to-tredelar av klimap&aring;verknaden fr&aring; dei breiare middelklassane.</p>2013-08-14T10:28:29+02:00316/rss/feed/?type=article&id=316Negative nordmenn<p>Godstransport med tog er popul&aelig;rt i Europa. Dette gir politikere handlingsrom til &aring; satse p&aring; jernbane. I Norge var de spurte ikke fullt s&aring; positive.</p>2013-07-05T12:16:41+02:00320/rss/feed/?type=article&id=320Noreg slit med å redusere utsleppa<p>Konklusjonen om at klimaeffekten fr&aring; flyreiser er like stor som fr&aring; personbilreiser for nordmenn kan overraske. &Aring;rsaka er at dei offisielle utsleppstala for norske flyutslepp berre tar for seg innanlandske reiser, skriv artikkelforfattaren.&nbsp;</p> <p>Av: <a href="http://www.cicero.uio.no/employees/homepage.aspx?person_id=3166&amp;lang=no">Borgar Aamaas, forsker, CICERO</a></p>2013-06-24T16:01:36+02:00318/rss/feed/?type=article&id=318Ny plan uten klimamål<p><span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">Kon&shy;kre&shy;te m&aring;l&shy;tall for&shy;plik&shy;ter, mens vage el&shy;ler fler&shy;ty&shy;di&shy;ge m&aring;l kan v&aelig;re be&shy;kvem&shy;me for &aring; skju&shy;le mang&shy;len&shy;de fram&shy;gang. Samtidig kan det &aring; v&aelig;re vag gi po&shy;li&shy;tisk hand&shy;lings&shy;rom. Hvor&shy;dan vi&shy;ser det&shy;te seg i Na&shy;sjo&shy;nal trans&shy;port&shy;plan?</span></p> <p>Vi&shy;be&shy;ke Nen&shy;seth<br />fors&shy;ker Trans&shy;port&shy;&oslash;ko&shy;no&shy;misk in&shy;sti&shy;tutt<br />(<a href="mailto:vne@toi.no"><strong>vne@toi.no</strong></a><strong>)</strong></p>2013-06-24T15:22:54+02:00311/rss/feed/?type=article&id=311Magre kutt i Nasjonal transportplan<p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Legges godviljen til vil de tiltakene som skisseres i NTP kutte omtrent 2,5 millioner tonn CO2, if&oslash;lge Tempo-forsker Borgar Aamaas.</span></span></span></p>2013-06-24T15:10:35+02:00319/rss/feed/?type=article&id=319Vanskelig vei fram mot karbonfri mobilitet<p>Transportaktivitet er fremdeles fullstendig fossil, det vil si mer enn 95 prosent karbonbasert. Mens klimagassutslippene i andre sektorer g&aring;r ned, fortsetter klimagassutslippene fra transport &aring; &oslash;ke. En klimapolitisk kursendring synes uomgjengelig n&oslash;dvendig.</p>2013-06-24T14:36:22+02:00317/rss/feed/?type=article&id=317Grønn godstransport på tog<p><span>Overf&oslash;ring av internasjonalt gods fra veg til jernbane har positive&nbsp;</span><span>klimavirkninger. En sparer 85 prosent av oppvarmingen per tonnkm. &nbsp;</span><span>&Aring; f&aring; til en slik overf&oslash;ring er imidlertid lettere sagt enn gjort.</span></p>2013-06-24T13:10:37+02:0032/rss/feed/?type=page&id=32Persontransport<p>Til sammen har vi over 4000 kilometer jernbane her i landet og hvert &aring;r l&oslash;ser i underkant av 60 millioner reisende billett hos NSB. Tog er det transportalternativet med lavest utslipp og er opp til 4 ganger mer energieffektivt sammenlignet med fly. Velger du &aring; fly fra Oslo til Bergen er utslippene per passasjerkilometer 212 ganger h&oslash;yere enn om du hadde valgt tog.</p>2013-06-24T12:51:10+02:0031/rss/feed/?type=page&id=31Godstrafikk<p>Hvert &aring;r slippes det ut 45 millioner tonn CO2 i Norge. Av disse st&aring;r s&aring;kalte mobile kilder for omtrent 17 millioner. Mobile kilder omfatter alt fra lastebiler og mopeder til sn&oslash;scootere og tog. Jernbanens bidrag til statistikken er ca. 50 000 tonn CO2 ekvivalenter. <img src="/Data/0/11.jpg" alt="10 millioner tonn gods, null CO2 utslipp (Foto: Jernbaneverket)" width="550" height="280" /></p>2013-06-24T12:50:46+02:0033/rss/feed/?type=page&id=33Persontransport<p>Norge er en kystnasjon, og sj&oslash;transport spiller f&oslash;lgelig en sentral rolle innenfor b&aring;de n&aelig;ringsliv og kommunikasjon. Langs vestlandskysten og i Nord-Norge knytter hurtigb&aring;ter, ferjer og ikke minst hurtigruta mennesker sammen.</p>2013-06-24T12:50:46+02:0034/rss/feed/?type=page&id=34Godstransport<p>I 2005 utgjorde klimagassutslipp fra innenriks skipsfart 2, 6 millioner tonn CO2 ekvivalenter, hvilket utgj&oslash;r ca. fem prosent av de totale norske klimagassutslippene. Skipsfarten har hatt en &aring;rlig &oslash;kning i klimagassutslippene p&aring; ca. 1 % siden 1990. Det forventes en &aring;rlig vekst i utslippene frem mot 2020.</p>2013-06-24T12:50:46+02:0035/rss/feed/?type=page&id=35Persontransport<p>Det finnes omtrent 2,2 millioner personbiler i Norge i dag. Gjennomsnittlig kj&oslash;rer disse bilene omtrent 3,5 mil hver eneste dag. Personbilen er v&aring;rt prim&aelig;re framkomstmiddel, og 80% av alle de kilometerne du reiser i l&oslash;pet av et &aring;r er mest sannsynlig foretatt i en personbil. Den samlede personbiltransporten er n&aring; 10 ganger h&oslash;yere enn hva den var i 1960.</p>2013-06-20T16:13:47+02:0036/rss/feed/?type=page&id=36Godstransport<p>Uten godstransport p&aring; vei i et langstrakt og spredt befolket land som Norge, stopper &oslash;konomien opp. I 2008 ble det fraktet 282 millioner tonn gods p&aring; norske veier. N&aring;r man tenker p&aring; godstransport ser en kanskje vanligvis for seg de store, lange trailerne som kj&oslash;rer Europa rundt. Disse er ogs&aring; en del av bildet, men gjennomsnitts transportlengde per tonn fraktet gods i Norge var i 2008 faktisk under seks mil.</p>2013-06-20T16:13:47+02:00315/rss/feed/?type=article&id=315Fly og personbil er klimaverstingene<p>En studie tilknyttet TEMPO-prosjektet tar utgangspunkt i faktiske reiser foretatt globalt i &aring;r 2000, og regner ut klimaeffekten per personkilometer avhengig av transportmiddelet som benyttes.&nbsp;</p>2013-06-20T15:49:31+02:0015/rss/feed/?type=page&id=15Klimaeffekten av transport<p>Hvor oppvarmende er dine reisevaner? Tempo-prosjektet har fors&oslash;kt &aring; finne svar.&nbsp;</p>2013-06-20T15:39:46+02:00314/rss/feed/?type=article&id=314Klimapåvirkning fra reiser<p><span>Fly, tog eller bil - hva er det beste klimavalget? En ny studie ansl&aring;r hvordan ulike reisem&aring;ter p&aring;virker klimaet.</span></p>2013-06-18T18:33:20+02:00313/rss/feed/?type=article&id=313Informasjon som virkemiddel<p>Kunnskapsbyen Lillestr&oslash;m, en bedriftsklynge p&aring; Kjeller i Skedsmo kommune, har et godt kollektivtilbud. Likevel velger flesteparten av de ansatte &aring; kj&oslash;re egen bil. Forskere fra CICERO Senter for klimaforskning ville finne ut om tilgang til spesialtilpasset informasjon ville f&aring; flere til &aring; reise kollektivt til jobb.</p>2013-06-14T16:09:59+02:0039/rss/feed/?type=page&id=39Høyhastighetstog<p>Et h&oslash;yhastighetstog er et tog som oppn&aring;r hastigheter p&aring; over 200 km/t. I dag finnes det kun ett slikt tog i Norge, og det er flytoget. Flytoget kommer opp i 220 km/t p&aring; strekningen mellom Oslo S og Gardermoen.</p>2013-06-14T15:31:26+02:00312/rss/feed/?type=article&id=312Bæringer positive til restriksjoner<p>Forskere tilknyttet Tempo-prosjektet har sett n&aelig;rmere p&aring; aksepten for restriktiv samferdselspolitikk p&aring; lokalniv&aring;. De fant at drammenserne er mer negative til restriktive tiltak enn b&aelig;ringene.</p>2013-06-14T13:06:35+02:0050/rss/feed/?type=page&id=50Nøkkeltall<p><span style="font-size: small;">Klimagasser, CO2 og CO2-ekvivalenter. Det kan v&aelig;re vanskelig &aring; holde tunga rett i munnen n&aring;r tonnene og prosentene flyr. Her finner du mer informasjon om utslipp fra de forskjellige transportmidlene.</span></p>2013-06-07T15:26:25+02:0026/rss/feed/?type=page&id=26Hydrogen<p>Hydrogendrivstoff er basert p&aring; forbrenningen av hydrogen. Hydrogen er det enkleste av alle grunnstoffatomer, og det dominerende grunnstoffet i universet. En motor som forbrenner hydrogen vil v&aelig;re helt utslippsfri med avgasser best&aring;ende av vann i stedet for CO2. Med universets vanligste grunnstoff som drivstoff burde det vel v&aelig;re bare &aring; sette i gang? Ikke helt dessverre.</p> <p><img src="/Data/0/20.jpg" alt="Ford Edge - et plug-in hybrid-hydrogen konsept (Foto: AudeVivere)" width="550" height="280" /></p>2013-06-07T15:26:25+02:0051/rss/feed/?type=page&id=51Fossile drivstoff<p>Det finnes alternative drivstoff, men med tanke p&aring; distribusjon, tilgjengelighet og infrastruktur kan ingen av disse m&aring;le seg med de fossile. En forbrenningsmotor drevet av fossilt drivstoff har v&aelig;rt det naturlige valget for de aller fleste motoriserte kj&oslash;ret&oslash;y helt siden de f&oslash;rste bilene begynte &aring; rulle for over 120 &aring;r siden. Resultatet er at reiser du med bil, buss, b&aring;t eller fly i dag er sjansene store for at tanken er fylt opp med diesel eller bensin.</p>2013-06-07T15:26:25+02:0021/rss/feed/?type=page&id=21El<p>I et land som Norge, hvor elektrisiteten hovedsakelig kommer fra vannkraft, inneb&aelig;rer er elektrisitet som drivstoff tiln&aelig;rmet 100% utslippsfritt. Ingen CO2 og ingen partikkeutslipp. Innen transportsektoren benyttes elmotoren hovedsakelig innenfor privatbilisme, men b&aring;de jernbane og skinnebasert kollektivtrafikk drives av elektrisitet.&nbsp;</p> <p><img src="/Data/0/19.jpg" alt="Elbilen Think (Foto: think.no)" width="550" height="280" /></p>2013-06-07T15:26:25+02:0022/rss/feed/?type=page&id=22Bio<p>Biodrivstoff,&nbsp; hva er det og er det milj&oslash;vennlig?</p> <p><img src="/Data/0/15.jpg" alt="Biodieselen p&aring; det norske markedet er basert p&aring; olje fra rapsplanten (Foto: Stockxpert)" width="550" height="280" /></p>2013-06-07T15:26:25+02:00294/rss/feed/?type=article&id=294Det vanskelige biodrivstoffet<div class="section intro"> <p>Om biodrivstoff er fornybart, avhenger av hvordan det produseres og hva det produseres av. Biodrivstoff kan v&aelig;re s&aring; mangt, men CO<sub>2</sub>&nbsp;er og blir CO<sub>2</sub>.</p> </div>2013-06-07T13:44:15+02:00310/rss/feed/?type=article&id=310Workshop on Electric and Plug-In Hybrid Vehicles<p>13.mai arrangerte Tempoprosjektet en workshop om elbiler og plug-in hybrider. Under finner du presentasjonene til nedlasting.</p> <p>Original text about the workshop, May 13: <em>Electrification is regarded by many as the most promising solution to the greenhouse gas mitigation challenge in the transport sector. California and Norway are two states where electric and plug-in hybrid vehicles have attracted significant attention and obtained non-negligible market shares. The Plug-In Hybrid &amp; Electric Vehicle Research Center of the University of California, Davis, led by Dr. Tom Turrentine, is the hub of collaboration and research on plug-in hybrid and electric vehicles for the State of California. Dr. Turrentine's speech will be supplemented by novel research results, experiences and reflections conveyed to us by leading Scandinavian professionals and researchers.</em></p>2013-05-15T09:21:56+02:00309/rss/feed/?type=article&id=309Buss som skinner<p>Etter lang tids dragkamp mellom bybane- og busstilhengere i Stavanger og Sandnes, har n&aring; regjeringen sk&aring;ret igjennom. Fremtidens kollektivreiser i regionen skal foreg&aring; med buss. Men det blir ikke buss slik vi kjenner den i dag.</p>2013-04-19T14:19:38+02:00308/rss/feed/?type=article&id=308Hårete mål – for beskjedne virkemidler?<p>Regjeringen har i klimameldingen (Meld. St. 21 (2011&ndash;2012)) satt ambi&shy;si&oslash;se m&aring;l for reduksjon av klimagassutslippene fra samferdsel. Men monner det?</p>2013-04-18T13:08:57+02:00307/rss/feed/?type=article&id=307Hva betyr ny kyststamveg for norske klimamål?<p>Regjeringen har gjort 'prinsippvedtak' om fergefri kyststamveg. Fullt utbygd vil vegen erstatte sju fergesamband mellom Stavanger og Trondheim med bruer og tunneler. Forel&oslash;pig virker det som om beslutningen er tatt uten at noen har regnet p&aring; hva dette har &aring; si for utslippene fra transportsektoren.</p>2013-03-18T16:21:11+01:00305/rss/feed/?type=article&id=305Hvilke transportmidler er mest klimavennlige?<p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Kanskje har du sittet med et kart og lurt p&aring; hva som er den mest klimavennlige m&aring;ten &aring; komme seg fra A til B. Til deg har Tempoforsker Marianne Tronstad Lund dessverre ingen klare svar.</span> </span></span></span></p>2013-02-27T15:32:09+01:00306/rss/feed/?type=article&id=306Kraftige tiltak nødvendig i byene<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">Trafikken i Bergen slipper ut over 330.000 tonn CO<sub>2</sub> i &aring;ret. En pakke best&aring;ende av dyrere drivstoff, billigere kollektivtransport og dyrere parkering vil knapt p&aring;virke dette tallet, viser beregninger fra Transport&oslash;konomisk institutt.</span></p>2013-02-27T13:37:36+01:00304/rss/feed/?type=article&id=304Kamp om kunder kupper klima<p><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Norske byer konkurrerer med hverandre om kunder og investeringer. I denne konkurransen havner trafikkrestriktive&nbsp;tiltak&nbsp;lenger bak i k&oslash;en.&nbsp;Men hvis byene lykkes i &aring; bli attraktive steder, kan klima likevel bli vinneren til slutt.</span></span></span></p>2013-02-25T15:53:58+01:00282/rss/feed/?type=article&id=282TEMPO-konferanse om klimavennlig bytransport<p><a href="https://tempokonferanse2013.speedsurvey.com"><img src="/Data/0/123.jpg" alt="" width="550" height="146" /></a></p> <p>Forskningsprosjektet TEMPO inviterer til konferanse om bytransport&nbsp;28. februar 2013 kl. 09.00 - 16.00 i CIENS Forum i Forskningsparken.</p> <p><a href="https://tempokonferanse2013.speedsurvey.com"><span style="font-size: large;">Meld deg p&aring; her</span></a></p>2013-02-22T11:20:13+01:00303/rss/feed/?type=article&id=303Ja, vi elsker å fly<p>Dei sis&shy;te tre &aring;ra har fly&shy;tra&shy;fik&shy;ken ut av lan&shy;det auka med 33 pro&shy;sent og innanriksflygingane med 16 pro&shy;sent.&nbsp;</p>2013-02-11T17:07:33+01:0060/rss/feed/?type=page&id=60Javielskeråfly<p><strong style="font-size: 11.818181991577148px; line-height: 1.5em;">Dei sis&shy;te tre &aring;ra har fly&shy;tra&shy;fik&shy;ken ut av lan&shy;det auka med 33 pro&shy;sent og innanriksflygingane med 16 pro&shy;sent.&nbsp;</strong><br /><br style="font-size: 11.818181991577148px;" /><br /></p>2013-02-11T17:03:38+01:0059/rss/feed/?type=page&id=59Javielskeråfly<p><strong style="font-size: 11.818181991577148px; line-height: 1.5em;">Dei sis&shy;te tre &aring;ra har fly&shy;tra&shy;fik&shy;ken ut av lan&shy;det auka med 33 pro&shy;sent og innanriksflygingane med 16 pro&shy;sent.&nbsp;</strong><br /><br style="font-size: 11.818181991577148px;" /><br /></p>2013-02-11T16:35:50+01:0058/rss/feed/?type=page&id=58konferanse<h2>TEMPO-konferanse om klimavennlig bytransport</h2>2012-12-19T15:49:44+01:00299/rss/feed/?type=article&id=299– Skipstrafikken for dårlig regulert<p>Skips&shy;fart kan i en kort pe&shy;ri&shy;ode bi&shy;dra til mer av&shy;kj&oslash;&shy;ling enn tid&shy;li&shy;ge&shy;re an&shy;tatt, men det hjel&shy;per lite s&aring; len&shy;ge CO<sub>2</sub>-ut&shy;slip&shy;pe&shy;ne vok&shy;ser med &oslash;kt ak&shy;ti&shy;vi&shy;tet. Ut&shy;slipp fra skip er for d&aring;r&shy;lig re&shy;gu&shy;lert, me&shy;ner fag&shy;folk.&nbsp;</p>2012-10-09T16:34:08+02:0057/rss/feed/?type=page&id=57Skipsfart2012-10-09T16:10:01+02:00297/rss/feed/?type=article&id=297Tenke det, ønske det, kjøre det<p>Norges befolkning vokser raskt. Hvordan skal vi hindre at framtidens pendlere og fritidsreisende setter seg bak rattet?</p> <p>&nbsp;</p>2012-09-25T10:39:55+02:00296/rss/feed/?type=article&id=296Tempopresentasjoner2012-09-04T14:55:56+02:00295/rss/feed/?type=article&id=295Verdens første lasteskip med LNG fremdrift<p>Et fullverdig lasteskip som reduserer utslippene av klimagassen NOx med hele 90%, det er gode nyheter for milj&oslash;et. N&aring; er b&aring;ten p&aring; plass i Norge og skal frakte fiskef&ocirc;r fra BioMar til oppdrettsanlegg langs kysten. H&oslash;ydal har en kapasitet p&aring; 2200 tonn, gj&oslash;r 14 knop og er et stort steg p&aring; veg mot mer milj&oslash;vennlige transportl&oslash;sninger.&nbsp;</p>2012-08-03T10:48:36+02:00293/rss/feed/?type=article&id=293Lynande godt alternativ?<div class="section intro"> <p>I januar vart forslag for lyntog presentert med brask og bram, mens interessa var mindre d&aring; planar for InterCity kom i februar. Kor klimavennlege desse alternativa framst&aring;r, avheng av val som blir tatt ved utrekningane.</p> </div>2012-08-03T10:18:03+02:0056/rss/feed/?type=page&id=56Arbeidspakke 6<p>En viktig del av forskningsprosjektet TEMPO er &aring; kommunisere resultater til beslutningstakere og andre brukere av forskning p&aring; transport og milj&oslash;. I tillegg skal forskerne involvert i TEMPO-prosjektet delta aktivt i den offentlige debatten rundt temaet.</p>2012-04-12T10:58:53+02:00210/rss/feed/?type=article&id=210Videosnutt om transport og klima<p>I forbindelse med klimauken i Statens vegvesen ble det laget et videoinnslag med TEMPO-stipendiat Marianne Tronstad Lund om klimap&aring;virkningen fra transportsektoren. Se innslaget p&aring; YouTube.</p>2012-04-11T15:04:51+02:00288/rss/feed/?type=article&id=288Vil ha rushtidsavgift<p>E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til k&oslash;priser fremfor tradisjonelle bompenger.</p>2012-04-10T13:56:27+02:00283/rss/feed/?type=article&id=283Lyntog gir ikke klimagevinst<p>Lyntog i Norge vil i et 60-&aring;rsperspektiv ikke gi klimagevinst, if&oslash;lge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.</p>2012-01-27T10:37:17+01:00286/rss/feed/?type=article&id=286Lyntog bra for klimaet<p>Hurtigtog kan gi klimagevinst b&aring;de til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer h&oslash;yhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.</p>2012-01-27T10:36:12+01:00281/rss/feed/?type=article&id=281Er det trendy å la bilen stå?<p>Forskere har unders&oslash;kt. De ble overrasket over hva de fant.</p>2012-01-10T08:48:33+01:00280/rss/feed/?type=article&id=280Utfordringer i kø<p>Rundt flere norske byer snegler bilene seg fram i morgenrushet. Forskning viser at flere veier gir mer trafikk, mens lokalpolitikere opplever at restriktive tiltak er upopul&aelig;re. En ny nettside fra fagmilj&oslash;ene kan gi lokalpolitikere den kunnskapen de trenger for &aring; sette sammen tiltakspakker som virker.</p> <p>&nbsp;</p>2011-12-01T12:37:04+01:00279/rss/feed/?type=article&id=279Shipping vurderer pris på utslipp<p>AFP: Verdens shipping industri kan akseptere en global avgift p&aring; utslipp.</p>2011-11-29T13:09:33+01:00278/rss/feed/?type=article&id=278Motstand rundt hver sving for Bybanen<p>Bergens Tidende: Bergen kommune f&aring;r det ikke enkelt n&aring;r Bybanen mot Sandviken og &Aring;sane skal planlegges. Alle alternativer m&oslash;ter motb&oslash;r.</p> <p>&nbsp;</p>2011-11-29T13:05:20+01:00277/rss/feed/?type=article&id=277Lyntog vil ha tre stopp på Agder<p>NRK: Et framtidig h&oslash;yhastighetstog p&aring; S&oslash;rlandsbanen vil ha Mandal, Kristiansand og Arendal som stoppesteder p&aring; strekningen mellom Oslo og Stavanger.</p>2011-11-29T13:03:47+01:00276/rss/feed/?type=article&id=276Ja, kompiskjøring virker<p>Bergens Tidende:&nbsp;P&aring; Flyplassveien har andelen biler med passasjer &oslash;kt etter at det ble innf&oslash;rt sambruksfelt p&aring; strekningen.</p> <p>&nbsp;</p>2011-11-25T11:27:06+01:00275/rss/feed/?type=article&id=275Krangler om køprising<p>Bergens Tidende:&nbsp;Fem partier kan sikre flertall for k&oslash;prising i fylkeskommunen, men intern krangel om hvordan k&oslash;prisingen skal gjennomf&oslash;res hindrer flertallet.</p> <p>&nbsp;</p>2011-11-25T11:25:09+01:00274/rss/feed/?type=article&id=274Denne dieselen er så ren at den kan drikkes<p>Stavanger Aftenblad: Kan l&oslash;se forurensingsproblem i byene, men tollmyndighetene mener den ikke er ren nok til &aring; slippe avgifter.</p>2011-11-16T13:54:54+01:00273/rss/feed/?type=article&id=273Forskere prøvekjører miljøvennlige biler<p>Guardian: 90 universitetsansatte har kj&oslash;rt milj&oslash;vennlige biler i 18 m&aring;neder for &aring; se hvordan det f&oslash;les.</p>2011-11-15T14:58:45+01:00272/rss/feed/?type=article&id=272Finanskrise gir lavere utslipp fra transport<p>The Guardian: Finanskrisen knyttes til den registrerte nedgangen i utslipp fra transportsektoren i Europa.</p>2011-11-14T11:01:32+01:00271/rss/feed/?type=article&id=271- Lyntog gjennom Hadeland<p>Hadeland: H&oslash;yhastighetsbane p&aring; strekningen Oslo-Hadeland-Gj&oslash;vik-Moelv med en avstikker til Jevnaker og H&oslash;nefoss kan bli en realitet.</p> <p>&nbsp;</p>2011-11-14T10:55:20+01:00270/rss/feed/?type=article&id=270Flyselskaper vil saksøke EU<p>Reuters: Air China og tre andre flyselskap vil g&aring; sammen og saks&oslash;ke EU for &aring; innf&oslash;re CO2-avgift p&aring; flyvninger til EU.</p>2011-11-09T15:56:27+01:00269/rss/feed/?type=article&id=269Vil ha mindre utslipp<p>Boarding.no: Hver tredje nordmann tror at flytrafikken forurenser mer enn ti ganger s&aring; mye som den faktisk gj&oslash;r, viser en ny unders&oslash;kelse.</p>2011-11-09T15:52:43+01:00268/rss/feed/?type=article&id=268Nottingham kuttet sine utslipp med 21 prosent <p>MyNottingham: Utslippene fra industri, energi og transport har g&aring;tt ned 21 prosent p&aring; fem &aring;r i den britiske byen Nottingham.</p>2011-10-26T10:06:24+02:00267/rss/feed/?type=article&id=267Connecting Europe: The new EU core transport network<p>iewy.com: The Commission has today adopted a proposal to transform the existing patchwork of European roads, railways, airports and canals into a unified transport network (TEN-T).</p>2011-10-24T12:35:08+02:00266/rss/feed/?type=article&id=2668. november: Underveis - samferdselskonferanse<p>Vi sp&oslash;r: Hvordan kan Nasjonal transportplan (NTP) bli v&aring;rt verkt&oslash;y for en velfungerende infrastruktur - med lavere klimabelastning?</p>2011-10-24T11:11:02+02:00265/rss/feed/?type=article&id=26523 -27. juli 2012 conference on advanced systems for public transport<p>Santiago, Chile: Conference on advanced systems for public transport</p>2011-10-21T13:07:34+02:00264/rss/feed/?type=article&id=2643. november: 2nd Electric autoMobility Europe <p>3 - 4 november 2011, Stockholm, Sweden.</p>2011-10-21T12:58:34+02:00263/rss/feed/?type=article&id=263Vil ha transportinnovasjon<p>NHO:&nbsp;Teknologi og innovasjon er l&oslash;sningen p&aring; utfordringene n&aelig;ringen st&aring;r overfor, sa adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri Transport og Logistikk 2011.</p>2011-10-21T12:54:21+02:00262/rss/feed/?type=article&id=262Svenskene har skjerpet seg<p>Adressa: Har blitt gr&oslash;nnere.</p>2011-10-21T12:50:52+02:00261/rss/feed/?type=article&id=261Bildelerne<p>Personbilen gir oss frihet til &aring; reise n&aring;r og hvor vi vil. Det trenger imidlertid ikke &aring; bety at alle m&aring; ha egen bil. I Oslo velger stadig flere &aring; dele. Men storskala satsning p&aring; dette krever offentlig st&oslash;tte.</p>2011-10-21T10:50:21+02:00260/rss/feed/?type=article&id=260Drosjesjåførar kritiske til eltaxi<p>NRK: Innan kort tid er dei to f&oslash;rste eltaxiane ute p&aring; vegane i Stavanger, men sj&aring;f&oslash;rane lar seg ikkje begeistra. Norges Taxi Stavanger har n&aring; kj&oslash;pt inn to splitter nye elbilar, og vil ha fleire til eltaxi satsinga si i norske byar.</p>2011-10-17T14:00:46+02:00259/rss/feed/?type=article&id=259Oslo kan bli en mye smartere by!<p>Bellona: En blodfersk rapport gir oss oppskriften p&aring; en smartere hovedstad. Rapporten avdekker at Oslo kan kutte energiforbruket og klimautslippene med en tredjedel. Kuttpotensialet i hovedstaden tilsvarer Trondheims energiforbruk i ett helt &aring;r.</p>2011-10-17T13:54:47+02:00258/rss/feed/?type=article&id=258EU Planning to Charge Airlines for Carbon Emissions<p>PRI:&nbsp;Beginning in January 2012, the aviation industry will join the European Union&rsquo;s Emissions Trading System (ETS).&nbsp;</p>2011-10-05T11:28:35+02:00255/rss/feed/?type=article&id=255Bra med hogst på kort sikt<p>&Oslash;kt uttak av norsk boreal skog til produksjon av biodrivstoff er p&aring; kort sikt fordelaktig for klimaet.</p>2011-09-16T09:48:10+02:00257/rss/feed/?type=article&id=257Mobilitetsuka 2011<p>Regjeringen: &Aring;rets tema "Reis smartere - tenk energi" markerer den &oslash;kende betydningen av energieffektivitet i bytrafikk. 18 norske byer er med i Europeisk mobilitetsuke - sammen med ca 1900 europeiske byer.</p> <p>&nbsp;</p>2011-09-15T12:11:09+02:00256/rss/feed/?type=article&id=256Nei, buss er ikke bedre enn bil<p>NRK: Buss er ikke bedre enn bil n&aring;r det kommer til klimagassutslipp. Flere m&aring; f&aring; &oslash;ynene opp for bussen for at den skal v&aelig;re energibesparende.</p>2011-09-15T11:28:43+02:00254/rss/feed/?type=article&id=254Millionprosjekt forsker på drivstoff fra alger<p>FIS.com: Swansea University leder et prosjekt finansiert med 14 millioner euro som skal se p&aring; mulighetene&nbsp;for &aring; gj&oslash;re drivstoff fra alger til et reelt alternativ i nord Europa.</p>2011-09-09T10:59:28+02:00253/rss/feed/?type=article&id=253Bygger ut LNG-distribusjon<p>Teknisk Ukeblad: Oljeselskapet Shell og motorprodusenten W&auml;rtsil&auml; g&aring;r sammen om &aring; gj&oslash;re LNG tilgjengelig som drivstoff for skip.</p> <p>&nbsp;</p>2011-09-09T10:51:09+02:00252/rss/feed/?type=article&id=2527.-8. november: Bioenergidagene 2011<p>Bli med p&aring; Bioenergidagene 2011 - &aring;rets store bransjebegivenhet og bioenergitreff!</p>2011-08-29T09:46:59+02:00251/rss/feed/?type=article&id=251– Lyntog er tjent inn på 30 år<p>NTB: Interesseorganisasjonen Norsk Bane, der norske kommuner eier 70 prosent, mener at investeringene til h&oslash;yhastighetstog i Norge vil bli dekket av frakt- og billettinntekter i l&oslash;pet av 30 &aring;r.</p>2011-08-25T12:51:20+02:00250/rss/feed/?type=article&id=250Denne vil de selge som familiebil<p>Aftenposten: Nissan Leaf innleder ny tidsregning p&aring; veien.</p>2011-08-23T12:30:33+02:00215/rss/feed/?type=article&id=215EU-byer uten bensin- og dieselbiler innen 2050<p>I v&aring;r raste ministere, kommentatorer og nettdebattanter mot at EU ville "forby" bensin- og dieselbiler i europeiske byer innen 2050.</p>2011-08-22T15:12:21+02:00249/rss/feed/?type=article&id=249Sparer 70 000 med elbil<p>abcnyheter: &Aring; bytte ut en Mercedes-Benz-diesel med en elektrisk Nissan Leaf kan spare drosjeeieren for 70.000 kroner i &aring;ret.</p>2011-08-19T15:28:00+02:00248/rss/feed/?type=article&id=248E6 skal graves opp flere tusen steder<p>Aftenposten: Veivesenet er i ferd med &aring; bytte ut gamle metallr&oslash;r under E6. I stedet blir det betong- og plastr&oslash;r, som skal t&aring;le b&aring;de tele og mer flom.</p>2011-08-19T15:23:27+02:00247/rss/feed/?type=article&id=247Rogaland i elbil-toppen<p>Aftenbladet: &ndash; I forhold til innbyggertallet har Stavanger hatt en st&oslash;rre &oslash;kning av elbiler enn Bergen og Oslo hittil i &aring;r, sier Ole Henrik Hannisdahl, prosjekt-leder i Gr&oslash;nn bil.</p>2011-08-19T09:19:23+02:00246/rss/feed/?type=article&id=246Nå kommer også de elektriske varebilene<p>VG: N&aelig;rmere 20 forskjellige hybrid- og elbiler vil rulle inn p&aring; norske veier de neste &aring;rene.</p> <p>&nbsp;</p>2011-08-15T14:08:25+02:00245/rss/feed/?type=article&id=245Kinas utrygge høyhastighetstog <p>Asianews: I Kina senkes n&aring; hastigheten p&aring; h&oslash;yhastighetsbanen mens de gransker hva som gikk galt da et h&oslash;yhastighetstog krasjet 23.juli.</p>2011-08-11T14:30:39+02:00244/rss/feed/?type=article&id=244Slik kan lyntog i Norge bli<p>Aftenposten: Endelig har han selv kj&oslash;rt lyntog. Men mannen som skal svare p&aring; om Norge b&oslash;r f&aring; lyntog, ble litt skuffet. Her forteller han hvordan en norsk lyntogl&oslash;sning ser ut til &aring; bli.</p>2011-08-09T14:49:29+02:00243/rss/feed/?type=article&id=243Strengere sertifisering av biodrivstoff i EU<p>Reuters: EU annonserte i juli&nbsp;syv nye gr&oslash;nne sertifiseringsprogram for biodrivstoff.</p>2011-08-01T15:05:51+02:00240/rss/feed/?type=article&id=240Flyreisens kompliserte klimaeffekt<p>&Aring;rlig frakter 23.000 fly over 2,2 milliarder passasjerer kloden rundt, og de fleste i Norge velger fly n&aring;r vi skal p&aring; reise utenfor Norden. Hvilken effekt har disse flyturene for klimaet?</p>2011-07-01T16:58:19+02:00242/rss/feed/?type=article&id=242Elbilslakt i Dagbladet uten hold<p>Dagbladet: Gr&oslash;nn Bil forsvarer elbilen.</p>2011-07-01T16:17:39+02:00241/rss/feed/?type=article&id=241Miljøvennlighet straffes <p>Aftenposten:&nbsp;Regjeringen sier at de &oslash;nsker at det skal satses p&aring; mer milj&oslash;vennlig drivstoff, men Toll- og avgiftsdirektoratet prioriterer annerledes.</p>2011-07-01T16:06:58+02:00239/rss/feed/?type=article&id=239Problemet er sjåføren – ikke motoren<p>CICERO: Adferdsendring og ikke teknologi er n&oslash;kkelen til kutt i bilutslippene.</p>2011-06-27T12:34:36+02:00238/rss/feed/?type=article&id=238Rask og grønn<p>Forskning.no:&nbsp;Fra London til Tokyo p&aring; to og en halv time med god gr&oslash;nn samvittighet: Europeisk flyvisjon for 2050.</p> <p>&nbsp;</p>2011-06-23T15:31:40+02:00237/rss/feed/?type=article&id=237U.S. military's need for biofuels could build new market<p>Maj. Aaron Jelinek of the Air Force Thunderbirds flies his F-16 upside down, rolls it, thunders past his teammates in breathtaking close charges and joins five other fighter jets in precision formation.</p>2011-06-21T12:55:21+02:00236/rss/feed/?type=article&id=236EU countries put brakes on transport emissions goal<p>Euractiv.com: A proposed objective to cut the EU's transport emissions by 60% by 2050 was considered "too ambitious" by a majority of the bloc's transport ministers, who stressed that the goal should remain aspirational.</p>2011-06-20T13:10:00+02:00235/rss/feed/?type=article&id=235Her er skrekkscenariet for flyselskapene<p>Dagens N&aelig;ringsliv: Flyselskapene kjemper mot underskudd og milliontap i Europa - og en skyh&oslash;y oljepris. Men de har mer enn d&eacute;t &aring; frykte.</p>2011-06-16T14:53:47+02:00234/rss/feed/?type=article&id=234«En av de mest attraktive regionene i hele verden»<p>Aftenposten: Moderne jernbane kan gj&oslash;re regionen Oslo - K&oslash;benhavn til ett storby-omr&aring;de med &aring;tte millioner innbyggere og en &oslash;kt verdiskaping p&aring; 22 milliarder kroner.</p>2011-06-15T09:31:40+02:00233/rss/feed/?type=article&id=233Småbiler må bli mer 'sexy'<p>Low-Carbon Vehicle Partnership konferansen advarer om at forbedringene i energieffektivitet ikke g&aring;r raskt nok for &aring; f&aring; gjennomf&oslash;rt de n&oslash;dvendige kuttene i utslipp.</p>2011-06-10T10:42:46+02:00232/rss/feed/?type=article&id=232Klimaeffekt av biobrensel<p>N&aring;r vi brenner biomasse, tar det mellom ett og hundre &aring;r f&oslash;r utslippene av karbondioksid er tatt opp av skogen igjen. I mellomtiden bidrar utslippene til global oppvarming. N&aring; kan forskere for f&oslash;rste gang regne ut hvor mye.</p>2011-06-07T13:46:04+02:00228/rss/feed/?type=article&id=228Vil selge elbil uten batteri<p>Aftenposten: Bedre &aring; leie &laquo;drivstoff&raquo; enn &aring; kj&oslash;pe p&aring; forh&aring;nd, mener Buddy-sjef.</p>2011-06-06T14:12:44+02:00227/rss/feed/?type=article&id=227Vil ha batteridrevet hurtigbåt<p>Teknisk ukeblad: S&oslash;r-Tr&oslash;ndelag vil v&aelig;re f&oslash;rst i verden med batteridrevet hurtigb&aring;t.</p>2011-06-06T14:09:40+02:00226/rss/feed/?type=article&id=226Sparer vi oss til samferdselskrise?<p>Investeringsbehovet innen samferdsel og hvordan man kan m&oslash;te dette behovet ble i dag diskutert p&aring; et KS-seminar i Oslo.</p>2011-06-03T10:16:02+02:00225/rss/feed/?type=article&id=225Trøndelag kan få batteridrevet hurtigbåt<p>S&oslash;r-Tr&oslash;ndelag fylkeskommune vurderer overgang til batteridrevet hurtigb&aring;t mellom Trondheim og Vanvikan.</p> <p>&nbsp;</p>2011-06-03T10:13:57+02:00224/rss/feed/?type=article&id=224OECD vil ha dyrere drivstoff i Norge<p>Dinside: Hvis du har bil, har du garantert lagt merke til at bensin- og dieselprisene har &oslash;kt ganske mye i l&oslash;pet av det siste &aring;ret.</p>2011-06-01T09:43:25+02:00223/rss/feed/?type=article&id=223Kypros ønsker seg høyhastighetstog<p>Cyprus Mail: AN INTERCITY railway in Cyprus could reduce transport carbon emissions by up to 70 per cent and pay for itself in 15 years, according to a recent University of Cyprus studym published yesterday.</p>2011-06-01T09:42:42+02:00222/rss/feed/?type=article&id=222Trodde du Norge hadde verdens dyreste bensin?<p>Aftenposten: Da hadde du nesten rett. Men ikke helt.</p>2011-05-26T10:08:36+02:00221/rss/feed/?type=article&id=221Kampen om å bli verdens elbil-hovedtad tetter seg til<p>London er oppe i 400 ladestasjoner, men kan de sl&aring; Berlin, Paris eller San Francisco?</p>2011-05-26T10:06:09+02:00220/rss/feed/?type=article&id=220Air and sea transport must start trading carbon, say Europe's finance ministers<p>European finance ministers meeting in Brussels yesterday called for international shipping and aviation greenhouse gas emissions to be included in a global carbon pricing system.</p>2011-05-19T09:58:18+02:00219/rss/feed/?type=article&id=219Aviation’s GHG fight a portent for shipping<p>A vision of the future for greenhouse-gas (GHG) regulation in international shipping over the next few years might be playing out in international aviation right now - and it is not a pretty sight.</p>2011-05-18T10:40:10+02:00218/rss/feed/?type=article&id=218Nesten full togstans i 45 dager<p>Jernbaneverket stenger i sommer Oslo S for nesten all togtrafikk.</p>2011-05-11T16:59:01+02:00217/rss/feed/?type=article&id=217Forstadsfolk er klimaverstinger<p>Hvem er mest milj&oslash;vennlige, bygdefolk eller byfolk? Svaret er verken fugl eller fisk: Det er forstedene de klimabevisste b&oslash;r holde seg unna.</p>2011-05-11T16:57:33+02:00216/rss/feed/?type=article&id=216Fornybar energi og transport – del 1<p>Fornybar energi skal ikke bare produseres. Det skal ogs&aring; brukes, og da helst som erstatning for fossil energi. En potensiell stor bruker av fornybar energi er transportsektoren, som i dag i all hovedsak er basert p&aring; ikke-fornybar fossil energi.</p>2011-05-11T16:55:50+02:00206/rss/feed/?type=article&id=206California dreamin’?<p>Det finnes over en milliard biler i verden, og innen tjue &aring;r kan antallet v&aelig;re doblet. I California har professor Daniel Sperling blitt utnevnt av Arnold Schwarzenegger til &aring; utforme en transportpolitikk som kan im&oslash;teg&aring; de enorme milj&oslash;problemene trafikkveksten kan medf&oslash;re.</p>2011-05-11T16:32:16+02:00209/rss/feed/?type=article&id=209Biofuels transport targets are unethical, inquiry finds<p>The Guardian: Independent inquiry concludes that the production of biofuels to meet UK and European directives violates human rights and damages the environment</p>2011-04-14T15:29:42+02:00208/rss/feed/?type=article&id=208Climate policies for road transport revisited<p>Environmental Resarch Web: Road transport is entering a phase of major structural shifts. The age of cheap oil seems to end, while at the same time climate change puts major doubts on the societal benefit of our current mobility.</p>2011-04-14T15:29:23+02:00207/rss/feed/?type=article&id=207Transport white paper encourages carbon emissions<p>Public Service Europe: Most European car journeys are less than 10 kilometres - so citizens and companies should be embracing green initiatives like cycling and video conferencing, insists Richard Dyer.</p>2011-04-14T15:28:58+02:00205/rss/feed/?type=article&id=205S Korea to expand bullet train system by 2020<p>South Korea will expand and upgrade its bullet train network to cut travel time from the capital to major cities to under one-and-a-half hours and slash greenhouse gas emissions, according to&nbsp;South Korean -officials.</p> <p>&nbsp;</p>2011-04-04T10:18:18+02:00204/rss/feed/?type=article&id=204Radical EU transport plan unveiled<p>UKPA: Petrol and diesel-driven cars should be banned from cities across Europe by 2050 to slash dependence on oil and tackle climate change, the European Commission has said.</p>2011-03-28T13:24:22+02:00203/rss/feed/?type=article&id=203Full speed ahead - Green Ship of the Future<p>Skipsrevyen: Almost three years after setting sail towards more environmentally friendly and energy-efficient shipping, the Danish maritime industry initiative called Green Ship of the Future is still producing results. Today, products and results from Green Ship of the Future are implemented on more than 100 ships.</p>2011-03-24T15:50:29+01:00202/rss/feed/?type=article&id=202Kortare reisetid med Bergensbanen<p>NRK: Reisetida p&aring; Bergensbanen kan bli to timar kortare dersom alle vedtekne tiltak vert gjennomf&oslash;rte.</p>2011-03-24T15:45:40+01:00201/rss/feed/?type=article&id=201Store biler kan bli mye billigere <p>Nettavisen: Lavere bilavgifter. Bort med avgift p&aring; hestekrefter. H&oslash;yere vrakpant. Kutt i bompenger. Inn med rushtidsavgift.</p>2011-03-22T16:48:25+01:00200/rss/feed/?type=article&id=200Aviation biofuels: A pie in the sky?<p>Euractiv: Airlines have committed to ramping up their use of biofuels in the belief that they can contribute to achieving the sector's pledges on carbon-neutral growth. But EU policymakers remain sceptical for the time being.</p>2011-03-21T11:20:56+01:00199/rss/feed/?type=article&id=199Skip verre enn fly<p>Forskning.no: En tysk unders&oslash;kelse viser at skipsfarten slipper ut opp til 100 ganger mer skadelige stoffer enn luftfarten.</p>2011-03-21T11:16:29+01:00198/rss/feed/?type=article&id=198Sju av ti vil velge tog fremfor fly<p>NRK: Om det tar like lang tid, og koster like mye, vil nordmenn velge h&oslash;yhastighetstog fremfor fly.</p>2011-03-16T13:52:50+01:00197/rss/feed/?type=article&id=197OriginOil’s Algae Biofuel Gets Ready for U.S. Market<p>Triple Pundit: A few years back, when the U.S. biofuel scene consisted mainly of corn ethanol, biofuel from algae seemed like a futuristic lab creature that would never survive in the real world.</p>2011-03-16T13:45:09+01:00170/rss/feed/?type=article&id=170Gods på jernbane gir stor klimagevinst<p>&Aring;rlig finner det sted en&nbsp; halv million grensepasseringer med tyngre lastebiler til Norge. Med bedre jernbanel&oslash;sninger vil vi kunne spare brorparten av disse, noe som vil gi&nbsp;stor klimagevinst.</p>2011-03-15T17:41:29+01:00196/rss/feed/?type=article&id=196India satser på el- og hybridbiler<p><span class="Apple" style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium 'Times New Roman'; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: #000000; word-spacing: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><span class="Apple" style="text-align: left; line-height: 21px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #242424; font-size: 14px;">Alttransport: India&rsquo;s 2011 budget, which was announced earlier today, seems great for hybrid and electric cars. The government has proposed to set up a National Mission for Hybrid and Electric Vehicles to encourage the manufacturing and selling of eco-friendly vehicles.</span></span></p>2011-03-02T13:31:47+01:00195/rss/feed/?type=article&id=195USAs femten ledende transportregioner<p>NRDC: NRDC's Smarter Cities Project Reveals How Cities Across the U.S. are Raising the Bar for Affordable, Accessible, and Public Transit.</p>2011-03-02T13:27:07+01:00194/rss/feed/?type=article&id=194Biodrivstoff tar over ein million mål matjord<p>Nationen: Klimadirektoratet snur og fr&aring;r&aring;r auka krav til biodrivstoffvolum etter nye rapportar om bruk av matjord. Alt i dag beslaglegg norske krav over ein million m&aring;l matjord i utlandet.</p>2011-02-16T12:55:54+01:00106/rss/feed/?type=article&id=106Bil varmer opp mer enn fly på sikt<p>Reiser du med fly, varmer du opp kloden mer p&aring; kort sikt enn om du kj&oslash;rer samme distanse alene i en bil. Men p&aring; lengre sikt tar utslippene fra en bilreise over som transportsektorens st&oslash;rste bidragsyter til global oppvarming.</p>2011-02-15T14:30:39+01:00191/rss/feed/?type=article&id=191Hvor går veien videre? <p>Vi trenger ny teknologi. Politikere m&aring; tilrettelegge. Atferden v&aring;r m&aring; endres. Kanskje verdiene v&aring;re m&aring; endres ogs&aring;. Veien til et karbonfritt transportsystem er ikke ferdig lagt. Og n&aring;r vi vil finne fram, er det ingen som vet. Men de fleste er enige om at det haster. &nbsp;</p>2011-02-11T16:03:15+01:00193/rss/feed/?type=article&id=193Challenges For Biofuels – New Life Cycle Assessment Report From Energy Biosciences Institute<p>Red Orbit: A combination of rising costs, shrinking supplies, and concerns about global climate change are spurring the development of alternatives to the burning of fossil fuels to meet our transportation energy needs.</p>2011-02-10T13:24:10+01:00192/rss/feed/?type=article&id=192Ukjente klimabomber<p>Klassekampen: Flybransjen mener milj&oslash;bevegelsen retter skytset feil vei. If&oslash;lge en ny utredningsrapport har flere andre transportsektorer klart st&oslash;rre utslipp enn luftfarten.</p>2011-02-07T13:18:35+01:00155/rss/feed/?type=article&id=155Presentasjoner TEMPO-konferanse<p>Last ned presentasjonene fra TEMPO-konferansen &ldquo;Policy Change for Sustainable Transport - New Policy Instruments and Modes of Governance&rdquo;.</p>2011-02-02T17:32:21+01:00190/rss/feed/?type=article&id=190Kritisk til økt bruk av biodrivstoff <p>E24: Kravet om &oslash;kt innblanding av biodrivstoff b&oslash;r utsettes, mener Direktoratet for naturforvaltning. Klimaeffekten er tvilsom.</p>2011-01-31T10:39:29+01:00189/rss/feed/?type=article&id=189Næringsutviklerne vil vise tenner<p>Vestfold Blad: Nylig m&oslash;ttes eiendomsutviklere fra T&oslash;nsberg, N&oslash;tter&oslash;y og Tj&oslash;me for &aring; f&aring; informasjon og komme med innspill til fylkeskommunen i forkant av planarbeidet for b&aelig;rekraftig arealpolitikk i Vestfold. Det gikk p&aring; ingen m&aring;te stille for seg.</p>2011-01-27T11:18:39+01:00188/rss/feed/?type=article&id=188Graderte bompengesatser viktigst<p>Forskning.no:&nbsp;Biltrafikken st&aring;r for 23 prosent av Norges samlede CO2- utslipp. Dag T&oslash;nnesen argumenterer her for forslaget om milj&oslash;sertifisering, at du skal betale i forhold til hvor mye du slipper ut.</p> <p><span style="font-family: Segoe Print; font-size: small;">&nbsp;</span></p>2011-01-24T12:36:27+01:00187/rss/feed/?type=article&id=187Nå skal bilen miljømerkes<p>ABC Nyheter: I forkant av EU-krav kommer bilimport&oslash;rene n&aring; med eget opplegg for &aring; milj&oslash;merke nye biler. Milj&oslash;stiftelsen Zero mener bilimport&oslash;rene tildekker sannheten.</p>2011-01-19T10:21:49+01:00186/rss/feed/?type=article&id=186Offentlig transport tiltrekker ikke folk<p>Fyens.dk: Folk, der flytter til, udkantsomr&aring;der ved godt, at man skal have bil for at kunne komme rundt, mener J&oslash;rgen M&oslash;ller fra Aalborg universitet, der har forsket i emnet J&oslash;rgen M&oslash;ller er trafikforsker p&aring; Aalborg Universitet.</p>2011-01-17T12:26:54+01:00184/rss/feed/?type=article&id=184Vil forby flyreise-reklame<p>DN/NTB: Det b&oslash;r bli forbudt &aring; reklamere for flyreiser, mener Framtiden i v&aring;re hender, som er bekymret for &oslash;kte utslipp av klimagasser.</p>2011-01-13T11:34:02+01:00183/rss/feed/?type=article&id=183Forskning om friktion ger energieffektiva fordon<p>Lule&aring; Universitet: Fordonsindustrin tar hj&auml;lp av forskning i tribologi vid Lule&aring; tekniska universitet f&ouml;r att n&aring; h&ouml;gt st&auml;llda m&aring;l om l&auml;gre br&auml;nslef&ouml;rbrukning i framtidens fordon.</p>2011-01-12T10:47:54+01:00182/rss/feed/?type=article&id=182Friskere, triveligere og raskere<p class="apiInline">Rogalands Avis: Dersom regionens arbeidstakere sykler til jobb en dag i uken, f&aring;r vi en betydelig helse- og trafikkavviklingsgevinst. Derfor har det offentlige og n&aelig;ringslivet sammen startet Sykkelprosjektet.</p>2011-01-11T11:34:35+01:00181/rss/feed/?type=article&id=181Shaping tomorrow's air transport<p>European Voice: The crucial contribution that technology will make to shape the future of Europe's transport.</p>2011-01-10T10:58:28+01:00180/rss/feed/?type=article&id=180Forutinntatt om bybane<p>Stavanger Aftenblad: Transport&oslash;konomisk Institutt er inhabilt i forhold til &aring; vurdere om Stavanger b&oslash;r ha bybane eller ikke.</p>2011-01-07T10:18:47+01:00179/rss/feed/?type=article&id=179Toppfolk skal se på videre jernbaneutvikling<p>NTB:&nbsp;Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har nedsatt en topptung hurtigarbeidende gruppe for &aring; se p&aring; videre utvikling av norsk jernbane.</p> <p>&nbsp;</p>2011-01-06T10:13:33+01:00178/rss/feed/?type=article&id=178Nå kommer elbilene<p>DN.no: 2011 blir et merke&aring;r for elbiler p&aring; det norske markedet.</p>2011-01-06T10:09:21+01:00177/rss/feed/?type=article&id=177Færre syklister langs veiene<p>NRK: Antallet syklister langs veiene g&aring;r ned over hele landet, viser trafikktellinger fra Statens vegvesen.</p>2011-01-04T09:57:30+01:00175/rss/feed/?type=article&id=175BMW med elbil i 2013<p class="intro">e24: For ikke lenge siden &aring;pnet BMW en helt ny elbilfabrikk. N&aring; forteller de hva vi kan vente fra den.</p>2010-12-17T11:07:38+01:00174/rss/feed/?type=article&id=174Vil ha mer bråk fra elbiler<p>NRK: Politikerne i USA har vedtatt en lov som krever at alle hybrid- og elbiler br&aring;ker mer.</p>2010-12-17T11:02:13+01:00172/rss/feed/?type=article&id=172Dansker kan gi svar på biodieselgåten<p>Teknisk Ukeblad: Danskene ligger et hestehode foran Norge n&aring;r det gjelder kunnskap om biodiesel og mulig helsefare.</p>2010-12-16T20:50:58+01:00158/rss/feed/?type=article&id=158Tre positive effekter på én gang<p>Ved &aring; redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser og partikler som har kort levetid i atmosf&aelig;ren &ndash; som metan og sot &ndash; kan global oppvarming reduseres betraktelig de neste ti&aring;rene, samtidig som det vil gi positive helseeffekter. I tillegg kan forskere m&aring;le effekten av utslippsreduksjonene og forbedre klimamodellene.</p>2010-12-16T20:36:01+01:00169/rss/feed/?type=article&id=169Strøm av el-biler i 2012<p>CNN: Hvis du vil kj&oslash;pe el-bil i dag er utvalget magert, men om tre &aring;rs tid kan utvalget v&aelig;re s&aring; stort at det blir vanskelig &aring; velge.</p>2010-12-08T13:31:34+01:00168/rss/feed/?type=article&id=168Biodiesel i fossil diesel: Solheim sier nei til forbud<p><strong>Teknisk ukeblad: Helseadvarsler til tross, Norge kan ikke ha et s&aelig;rnorsk forbud mot &aring; blande inn biodiesel, sier milj&oslash;vernminister Erik Solheim. </strong></p>2010-12-03T11:05:37+01:00167/rss/feed/?type=article&id=167Jakten på bränsle till framtidens bilar<p class="firstParagraph">Aftonbladet: Etanolmotorer, batteribilar, biogas, hybrider, br&auml;nsleceller&hellip; Listan &auml;r l&aring;ng &ouml;ver l&ouml;sningarna f&ouml;r att vi ska kunna forts&auml;tta att k&ouml;ra bil. Men vilka har en chans att &ouml;verleva om femton &aring;r?&nbsp;Vi g&aring;r p&aring; jakt efter framtidens bilar och bilbr&auml;nslen.</p>2010-11-30T11:34:47+01:00165/rss/feed/?type=article&id=165Kommunale miljøbilar<p>Avisen Agder: Nye milj&oslash;krav knytt til offentlege innkj&oslash;p av k&oslash;yret&oslash;y kan gjera kommunale bilar dyrare og reinare.</p>2010-11-26T11:42:27+01:00163/rss/feed/?type=article&id=163Sjøveien bedre<div class="leadIn"> <p>Harstad Tidende: N&aring; &oslash;ker transporten p&aring; veiene igjen etter en "dipp" under finansklemma. Det er det ingen grunn til.</p> </div>2010-11-23T10:24:21+01:00162/rss/feed/?type=article&id=162Vil bremse satsing<p>Teknisk Ukeblad: Stortingspolitikere mener funnene fra Vestlandsforskning m&aring; f&aring; konsekvenser for Norges biodrivstoffsatsing.</p>2010-11-19T13:41:46+01:00161/rss/feed/?type=article&id=161Sørensen krever svar<p>Teknisk Ukeblad: Milj&oslash;verndepartementet ber milj&oslash;- og helsemyndighetene unders&oslash;ke om det er sammenheng mellom biodiesel og helsefare.</p>2010-11-19T13:39:43+01:00160/rss/feed/?type=article&id=160Foreslår påbud om biodrivstoffsalg<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start --> <div class="leadText">Aftenbladet: Regjeringen foresl&aring;r &aring; &oslash;ke p&aring;budet om salg av biodrivstoff til 5 prosent. Det blir ogs&aring; foresl&aring;tt &aring; innf&oslash;re minstekrav til biodrivstoffets klimaeffekt og andre b&aelig;rekraftskriterier.</div>2010-11-18T10:24:23+01:00159/rss/feed/?type=article&id=159Diesel gjør comeback i USA<p>New York Times: T&oslash;ffere utslippskrav, framskritt i dieselteknologi og stor interesse for energieffektivitet blant amerikanske bilkj&oslash;pere gj&oslash;r at dieselbilen blir et popul&aelig;rt valg i USA.</p>2010-11-17T10:21:00+01:00153/rss/feed/?type=article&id=153Luftfart inn i kvotesystemet<div class="documentTop">Milj&oslash;verndepartementet: Luftfart skal inn i det europeiske kvotesystemet fra og med 2012. Norge vil ta del i det nye kvotesystemet for luftfart p&aring; lik linje med landene i EU.</div>2010-11-16T16:51:15+01:00154/rss/feed/?type=article&id=154Norge presser EU om biodrivstoff<p><strong>Milj&oslash;verndepartementet: Norge vil presse p&aring; for at EU vedtar flere regler som sikrer at biodrivstoff reduserer klimagassutslippene. </strong></p>2010-11-12T10:33:39+01:00152/rss/feed/?type=article&id=152Full stans for miljøbiler<p>Klassekampen: Regjeringen kutter all ny &shy;forskning p&aring; milj&oslash;vennlig transport neste &aring;r. Forskningsinstituttet Sintef flagger n&aring; ut forskning til Europa.</p>2010-11-11T15:10:16+01:00150/rss/feed/?type=article&id=150Bilprodusentene kutter utslipp raskere enn ventet<p>The Press Association: Biler som ble solgt i 2009 slapp i gjennomsnitt ut 5,1 prosent mindre CO2 enn bilene som ble solgt i 2008.</p>2010-11-04T10:21:18+01:00149/rss/feed/?type=article&id=149EU's new transport strategy to put price on pollution<p>EurActiv: The European Commission wants to make transport users pay for emissions, noise and other harm they cause as part of proposals laid down in a draft White Paper on Transport, seen by EurActiv.</p>2010-11-02T10:32:14+01:00148/rss/feed/?type=article&id=148Statoil lanserer nytt biodrivstoff<div class="caption"> <p>Handelsbladet FK: Statoil Fuel &amp; Retail har lansert en helt ny bensin som inneholder 5 prosent andregenerasjons bioetanol og som er utviklet og produsert i Danmark p&aring; halm fra danske b&oslash;nder.</p> </div>2010-11-01T10:16:50+01:00147/rss/feed/?type=article&id=147Grønn transport i nord<div class="icons">forskning.no: For &aring; f&aring; til effektiv og gr&oslash;nn transport i nord, m&aring; byr&aring;kratene og politikerne ta ansvar for &aring; l&oslash;se problemene og koordinere innsatsen. Hvis ikke kan omkostningne bli store, skriver Jarle L&oslash;vland og Odd Jarl Borch i denne kronikken.</div>2010-11-01T10:13:02+01:00146/rss/feed/?type=article&id=146Klif mener køprising vil gi bedre helse<p><strong>Teknisk Ukeblad: Et viktig virkemiddel, mener direktoratet. </strong></p>2010-10-28T09:54:06+02:00144/rss/feed/?type=article&id=144Ingen vil ha elbil i Storbritannia<p class="intro">E24: Elbilsalget i Storbritannia n&aelig;rmer seg null, men en ny st&oslash;tteordning skal f&aring; sving p&aring; sakene.</p>2010-10-26T10:28:31+02:00141/rss/feed/?type=article&id=141Er flystriper på himmelen farlige for oss? <div class="abstract"> <p>forskning.no: Er flystripene p&aring; himmelen blitt lengre, og kan de v&aelig;re farlige for oss p&aring; jorden?</p> </div>2010-10-22T14:19:26+02:00142/rss/feed/?type=article&id=142Miljøtiltak kan virke mot sin hensikt<div class="articleIngress">Aftenposten: Tiltak som reduserer klimagassutslipp fra hverdagsreiser, kan samtidig f&oslash;re til at utslippene fra fritidsreiser &oslash;ker.</div>2010-10-22T14:19:04+02:00143/rss/feed/?type=article&id=143Miljøkrav for biodrivstoff på vei<p>Utredningen Klimakur legger opp til at halvparten av kuttene i transportsektoren skal tas med biodrivstoff, selv om dette er omdiskutert. Et forslag til milj&oslash;krav for biodrivstoff er p&aring; trappene.</p>2010-10-22T14:11:37+02:00124/rss/feed/?type=article&id=124Lyntog i Norge?<p><strong>Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag &aring; utrede h&oslash;yhastighetstog i Norge. Forskningsprosjektet TEMPO om transport og milj&oslash; inviterer nasjonale og internasjonale eksperter for &aring; diskutere temaet.</strong></p>2010-10-22T13:06:08+02:00103/rss/feed/?type=article&id=103Oppsummering av konferansen om høyhastighetstog mai 2010<p>Samferdselsdepartementet ga i v&aring;r Jernbaneverket i oppdrag &aring; utrede h&oslash;yhastighetstog i Norge. I den sammenheng arrangerte TEMPO-prosjektet i mai en internasjonal konferanse om h&oslash;yhastighetstog for &aring; fors&oslash;ke &aring; belyse noen sentrale problemstillinger rundt et slikt prosjekt.&nbsp;</p>2010-10-21T16:21:36+02:00138/rss/feed/?type=article&id=138Gass gir CO2-nøytral transport<p>Gassmagasinet: Volvo Trucks regner gass som det mest gjennomf&oslash;rbare alternativet til olje som drivstoff til dieselmotorer.</p>2010-10-21T14:26:04+02:00140/rss/feed/?type=article&id=140Lanserer ny norsk kystbane<p>Jernbaneverket: Jernbaneforum s&oslash;r lanserer en ny norsk kystbane for 250 km/t fra Porsgrunn i nord til Kristiansand i s&oslash;r. - Dette vil bli Norges viktigste bane, sier forumets leder Odvar Skaiaa til Jernbanemagasinet.</p>2010-10-20T10:51:21+02:00139/rss/feed/?type=article&id=139Kutter grønn transportforskning<p>Forskerforum: Regjeringen &oslash;ker st&oslash;tten til klimavennlig transport, men kutter i forskningen p&aring; samme felt, skriver Aftenposten.</p>2010-10-19T12:32:18+02:00137/rss/feed/?type=article&id=137Vekk med elbilene<p>E24: Elbiler bidrar til k&oslash;, svevest&oslash;v, trafikkulykker, veislitasje og utslipp akkurat som andre biler.</p>2010-10-12T17:15:58+02:00136/rss/feed/?type=article&id=136Har knekt biodrivstoffkoden<p>NTB: Norske forskere har funnet et nytt enzym som bryter ned biomasse raskere. Det gir mulighet til &aring; g&aring; fra matplanter til mindre verdifull biomasse som r&aring;stoff i produksjon av biodrivstoff.</p> <!-- @import url("http://estc.msn.com/br/csl/css/38742CDE2D315FB67F7A0AF2CBE04B3B/fbutility.css"); --> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ /*<![CDATA[*/jQuery.async(0,0,"http://estj.msn.com/br/csl/js/080F5672F07C9CAABA33D7F8C1DB4751/fbutility.js"); // ]]></script> <script type="text/javascript">// <![CDATA[ /*<![CDATA[*/jQuery.async("Msn.Facebook",function(){Msn.Facebook.initiateFacebookLike('129349433651','');Msn.Facebook.TrackingData = {fbAppId:"129349433651",actionName:"recommend",omniAccountName:"",samplingRate:"100",pageType:"article"};Msn.Facebook.trackingFacebookLike('');}); // ]]></script>2010-10-08T16:32:26+02:00135/rss/feed/?type=article&id=135Slakter jernbanesatsing<p><strong>Teknisk Ukeblad: Regjeringen hevder jernbane f&aring;r mer enn forutsatt i NTP. Men det stemmer ikke, hevder RIF. </strong></p>2010-10-07T13:32:29+02:00134/rss/feed/?type=article&id=134Denne bilen blir en avgiftsvinner<p><strong class="ingress">Hegnar Online: Snart kommer det en bil til Norge med et ekstremt lavt utslipp og forbruk, fire seter og en rekkevidde p&aring; over 50 mil. Den blir vinneren med de justerte bilavgiftene.</strong></p>2010-10-07T13:31:28+02:00133/rss/feed/?type=article&id=133Tøff Klimakur for transportsektoren<p>&ndash; Skal vi klare utslippskutt i transportsektoren slik det skisseres i Klimakur-rapporten m&aring; det kraftige og samtidig smarte virkemidler til, sier Steffen Kallbekken fra CICERO Senter for klimaforskning.</p>2010-10-06T13:04:56+02:00132/rss/feed/?type=article&id=132Jevn opptrapping av nasjonal transportplan<p>Aftenposten: Regjeringen har foresl&aring;tt &aring; sette av 2,5 milliarder kroner i budsjettforslaget til den nye transportplanen.</p>2010-10-06T10:28:16+02:00131/rss/feed/?type=article&id=131Electric cars move from concepts to showroom<p>BBC: After years of planning and tough talk, a string of electric cars that are actually going on sale - as opposed to being just concepts - will be on show when the Paris motor show opens to the public on Saturday.</p>2010-10-01T17:28:34+02:00130/rss/feed/?type=article&id=130Bytte fra fly til tog gir størst gevinst<p>Aftenposten: Milj&oslash;bevegelsen og industrien lanserer felles rapport om kraftbruk i Norge. De vil ha smartere energibruk ved hjelp av teknologi vi allerede har.</p>2010-09-28T12:09:42+02:00128/rss/feed/?type=article&id=128Mindre støy med behovsprøvet parkering? <p>Parkeringsplassene p&aring; arbeidsplassene b&oslash;r v&aelig;re forbeholdt ansatte som virkelig trenger dem, mener professor Tor Medalen ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU.<br />&nbsp;</p>2010-09-24T16:48:33+02:00126/rss/feed/?type=article&id=126– Å handle fly er vårt beste klimatiltak2010-09-24T16:41:36+02:00125/rss/feed/?type=article&id=125Skognæringa fryktar nye EU-reglar kan gi 10.000 fleire vogntog<p>Nationen: Vegvesenet vil EU-tilpasse regelverket og innf&oslash;re maksh&oslash;gd p&aring; vogntog. Skogn&aelig;ringa protesterer og fryktar dei vil trenge 10.000 fleire vogntog.<a href="http://www.nationen.no/2010/09/21/naring/vogntog/skognaringa/eu/tommer/6168561/"></a></p>2010-09-21T10:00:04+02:00123/rss/feed/?type=article&id=123UN urges aviation sector to slash carbon emissions<p>AFP: UN climate chief Christiana Figueres urged the air transport industry on Thursday to press on with curbs on emissions.</p>2010-09-17T09:53:08+02:00121/rss/feed/?type=article&id=121Snart kjører også du elektrisk bil<p>Dinside: Det er spenning i luften og stadig mer i bilene. Str&oslash;mmen er blitt uimotst&aring;elig.</p>2010-09-15T12:49:01+02:00120/rss/feed/?type=article&id=120Frp vil stoppe lyntog<p>P4: Frp vil stoppe all utredning av lyntog i Norge og heller bruke pengene til &aring; redde dagens persontogruter.</p> <p><a href="http://www.p4.no/story.aspx?id=372362">Les mer </a></p>2010-09-08T09:56:03+02:00115/rss/feed/?type=article&id=115Dyre utslippskutt med raskere tog<p>Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag &aring; utrede h&oslash;yhastighetstog i Norge. Forskningsprosjektet TEMPO invitererte i mai nasjonale og internasjonale eksperter til &aring; diskutere temaet.</p>2010-09-07T19:40:58+02:00119/rss/feed/?type=article&id=119Biodiesel kan gjere dyrefeitt ettertrakta<p><span id="webArticleIngresSpan" class="woAttrib editLine articleIngress">Nationen: Planen om storstilt dieselproduksjon av dyrefeitt f&aring;r god mottaking.</span></p>2010-09-07T15:05:59+02:00118/rss/feed/?type=article&id=118Vegvesenet: Bybane er sløsing<p>Stavanger Aftenblad: Statens vegvesen mener at det er fullt mulig &aring; kutte bilk&oslash;ene p&aring; Nord-J&aelig;ren uten &aring; m&aring;tte bruke opptil 23 milliarder kroner p&aring; en bybane.</p>2010-09-06T15:15:15+02:00116/rss/feed/?type=article&id=116Kan lade elbiler i alle fylker<p>Klima: Siden oppstarten har Transnova gitt st&oslash;tte til nesten 2000 ladepunkter for elektriske biler. Innen 1. oktober skal alle v&aelig;re ferdige.</p>2010-09-06T10:44:25+02:00114/rss/feed/?type=article&id=114Verdens fremste eksperter utreder norske lyntog<p>Dagens N&aelig;ringsliv: Verdens fremste togeksperter skal utrede h&oslash;yhastighetsbane i Norge p&aring; oppdrag for Jernbaneverket.</p>2010-09-02T17:14:48+02:00113/rss/feed/?type=article&id=113Bioenergi kan gi klimagevinst raskt<p>Forskning.no: Vi mangler god nok kunnskap om klimagasseffekten av &oslash;kt hogst til bioenergiform&aring;l. Det er langt enklere &aring; beregne effekten av hogstavfall til energiform&aring;l.</p>2010-08-31T12:57:44+02:00112/rss/feed/?type=article&id=112Slik blir fremtidsbilen<p>forskning.no: Det tar nok noen &aring;r f&oslash;r flyvebilen er i salg, men flere oppsiktsvekkende nyheter som kan minne om science fiction er i ferd med &aring; realiseres i bilbransjen.</p>2010-08-26T11:16:46+02:00110/rss/feed/?type=article&id=110Over 3000 elbiler på norske veier<p><span id="webArticleIngresSpan" class="woAttrib editLine articleIngress">Nationen: Plasserer Norge helt i verdenstoppen.</span></p>2010-08-19T10:20:45+02:00108/rss/feed/?type=article&id=108Kinesisk lynsatsing på høyhastighetstog<p>Teknisk Ukeblad:&nbsp;Kina vil knuse resten av verden med antall h&oslash;yhastighets jernbaner.</p>2010-08-19T10:19:35+02:00109/rss/feed/?type=article&id=109Bil verre for miljøet enn fly<p>Dagsavisen: Skal du reise kort b&oslash;r bilen gi deg d&aring;rligst samvittighet. Tog er overlegent mest milj&oslash;vennlig, men fly er ogs&aring; et gr&oslash;nnere valg enn bil.</p>2010-08-13T10:29:05+02:00107/rss/feed/?type=article&id=107Frokostseminar om norske CO2-avgifter<p>ZERO har gleden av &aring; invitere deg til frokostseminar om norske CO2-avgifter 17. august.</p>2010-08-05T09:58:15+02:00101/rss/feed/?type=article&id=101Mange konkrete anbefalinger om klimatiltak<p>Klif: Det er kommet mange grundige og konstruktive h&oslash;ringsinnspill til utredningen Klimakur 2020.</p>2010-08-05T09:44:28+02:00100/rss/feed/?type=article&id=100Sier ja til høyere drivstoffavgifter<p>Over halvparten av nordmenn sier at de gjerne vil &oslash;ke drivstoffavgiften med n&aelig;rmere en krone hvis de vet at pengene g&aring;r til milj&oslash;form&aring;l. Milj&oslash;&oslash;konom Michael Hoel er ikke overrasket.</p>2010-06-15T11:18:48+02:0098/rss/feed/?type=article&id=98Transport og klima: bakteppe og utfordringer<p>Innlegg av Knut Alfsen, forskningsdirekt&oslash;r ved CICERO, under konferansen Transport, Milj&oslash; og Forskning som ble arrangert av Samferdselsdepartementet, Norges forskningsr&aring;d, Statens vegvesen og Transnova 31. mai 2010.&nbsp;</p>2010-06-15T10:58:53+02:0096/rss/feed/?type=article&id=96Tråkker til mot miljøfiendtlig skatt<p>Dagsavisen: Dagens skatteregler er lite milj&oslash;vennlige, konstaterer Klif-direkt&oslash;r Ellen Hambro. For &aring; omg&aring; regelverket har hun innf&oslash;rt en rekke gratistilbud til sine syklende ansatte.</p>2010-05-26T08:48:59+02:0094/rss/feed/?type=article&id=94Lyntogets venner skal utrede lyntog<p>Dagsavisen: Flere av dem som skal v&aelig;re med og utrede h&oslash;yhastighetsbaner i Norge, har tidligere uttalt seg positivt om h&oslash;yhastighetstog.</p>2010-04-29T08:42:40+02:0053/rss/feed/?type=page&id=53Fly<p>For &aring; opprettholde industri og bebyggelse i et langstrakt og tynt befolket land som Norge, er flytrafikk i mange tilfeller en n&oslash;dvendighet. Flytrafikken st&aring;r i Norge for utslipp av 1,3 millioner tonn CO2.</p>2010-04-16T15:14:03+02:0055/rss/feed/?type=page&id=55Jernbane<p>&Aring; reise med tog er et energieffektivt transportalternativ med lave klimagassutslipp, dersom det g&aring;r p&aring; elektrisitet fra fornybare kilder. I 2008 ble det foretatt 58,6 millioner reiser med tog i Norge.</p>2010-04-16T14:01:37+02:0054/rss/feed/?type=page&id=54Båt<p>Norge er en kystnasjon hvor skipstrafikken spiller stor rolle n&aring;r b&aring;de mennesker og gods skal komme frem. Ikke minst er transport med skip sentralt innenfor petroleumssektoren.&nbsp;Utslipp fra innenriks skipsfart slipper ut 3,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter &aring;rlig.&nbsp;</p>2010-04-16T11:01:29+02:0052/rss/feed/?type=page&id=52Vei<p>Veitrafikk st&aring;r for st&oslash;rstedelen av klimagassutslippene i transportsektoren med totalt 10,2 millioner CO2-ekvivalenter i &aring;ret.</p>2010-04-14T15:21:45+02:0089/rss/feed/?type=article&id=89Verdens beste på skinner<p>Teknisk Ukeblad: Japan har i dag verdens mest effektive og sikre nettverk p&aring; skinner.</p>2010-04-14T09:11:34+02:0087/rss/feed/?type=article&id=87Forsinkelser til 95 millioner pr. måned<p>Aftenposten: Togkaoset i Oslo- omr&aring;det i vinter kostet samfunnet 190 millioner kroner bare i tapt arbeidstid og fritid.</p>2010-04-07T08:48:06+02:0086/rss/feed/?type=article&id=86Kollektivpriser øker mer enn bensin<p>NRK: Pris&oslash;kningen p&aring; kollektivbilletter har v&aelig;rt klart h&oslash;yere de siste fem &aring;rene enn den generelle prisutviklingen i samfunnet.</p>2010-04-07T08:35:01+02:0080/rss/feed/?type=article&id=80Grønn optimisme møter finans- og handelskrise<p>Liberaliseringen av det europeiske jernbanemarkedet er et av de st&oslash;rst sosiale eksperimentene i Europa i dag.</p>2010-03-30T13:06:22+02:0085/rss/feed/?type=article&id=85Tiden og veien<p>Det finnes mange tiltak og virkemidler som skal styre oss over p&aring; milj&oslash;vennlige transportalternativer. Alle tiltak er imidlertid ikke like effektive.</p>2010-03-30T13:04:43+02:0020/rss/feed/?type=page&id=20Transport og miljø - tiltak og virkemidler<p>TEMPO-prosjektet l&oslash;p fra 2009 til 2014.Hensikten med prosjektet var &aring; frembringe kunnskap om hvilke tiltak i transportsektoren som virker: Hva skal til for at vi skal reise mer milj&oslash;vennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje p&aring; klimaets premisser? Prosjektet ledes av Transport&oslash;konomisk institutt (T&Oslash;I) og CICERO Senter for klimaforskning. <a href="/info/om-tempo/">Les mer om forskningsprosjektet TEMPO</a></p>2010-03-24T15:34:10+01:0079/rss/feed/?type=article&id=79Seminar om biodrivstoff<div><span id="parent-fieldname-description">Zero arrangerer seminar om biodrivstoff 10. mars p&aring; H&aring;ndverkeren. </span></div>2010-03-19T11:16:15+01:0083/rss/feed/?type=article&id=83Transport, miljø og forskning<p>Samferdselsdepartementet, Norges forskningsr&aring;d, Statens vegvesen og Transnova inviterer til konferanse 31. mai 2010 i Oslo Kongressenter.</p>2010-03-19T08:33:28+01:0082/rss/feed/?type=article&id=82Fly slipper ut 176 ganger så mye klimagasser som tog<p>NRK: Det er tallenes tale for en tur fra Oslo til Bergen, viser tall fra Statistisk sentralbyr&aring;.</p>2010-03-11T11:10:48+01:0081/rss/feed/?type=article&id=81Men bilen min får du aldri!<p>Stavanger Aftenblad:&nbsp; Vi vil, men f&aring;r det ikke til! Siddiser &oslash;nsker &aring; kutte klimautslipp, men bare halvparten kj&oslash;rer mindre bil.</p>2010-03-09T10:03:07+01:0077/rss/feed/?type=article&id=77Tiltak mot bilkjøring virket ikke<p>Bergens Tidende: Bilistene ga blaffen i giftlokket over Bergen. Bare kj&oslash;reforbud virket. Alle andre tiltak for &aring; redusere biltrafikken hadde liten effekt.</p>2010-02-19T13:33:24+01:0075/rss/feed/?type=article&id=75Ny transportmelding om tre år <p>Teknisk ukeblad: Kleppa varsler ny stortingsmelding om transportplanen i 2013.</p>2010-02-19T11:04:07+01:0074/rss/feed/?type=article&id=74Klimaeffekten av ulike transportvalg<p>Hvordan regner vi ut klimaeffekten av v&aring;re transportvalg? Og hvordan p&aring;virker det regnestykket om en ogs&aring; tar hensyn til antall passasjerer, avstanden man reiser og hvilket brennstoff man bruker?</p>2010-02-16T13:30:43+01:0073/rss/feed/?type=article&id=73Mindre utslipp av klimagasser fra transport<p>SSB: Utslippene av klimagasser fra transport var nesten 2 prosent lavere i 2008 enn &aring;ret f&oslash;r.</p>2010-02-16T13:11:01+01:0072/rss/feed/?type=article&id=72Gratis parkering kan bli forbudt<p>Dagsavisen: Avgift p&aring; private parkeringsplasser kan bli regjeringens nye v&aring;pen mot veksten i biltrafikken i byene.</p>2010-02-16T13:00:02+01:0071/rss/feed/?type=article&id=71Framtida tilhører bilen<p>Dagsavisen: Regjeringen vil begrense bruken av privatbiler i byene. Likevel blir det snart flere tusen nye parkeringsplasser, bare i Oslo sentrum.</p>2010-02-11T09:57:55+01:0070/rss/feed/?type=article&id=70Transport og utslipp av klimagasser<p><span style="color: #ff0000;"><strong></strong></span>Transport er den st&oslash;rste kilde til utslipp av klimagasser p&aring; &Oslash;stlandet - og utslippene &oslash;ker. Fylkeskommunene p&aring; &Oslash;stlandet samarbeider om tiltak som kan bidra til &aring; redusere utslippene.&nbsp;</p>2010-02-10T09:14:16+01:0069/rss/feed/?type=article&id=69Økonomiske virkemidler i klimapolitikken<p>Vitenskapsakademiets klimautvalg arrangerer et &aring;pent kveldsseminar om &oslash;konomiske virkemidler i klimapolitikken. Innledere er Michael Hoel og Steffen Kallbekken.</p>2010-02-09T12:46:01+01:0068/rss/feed/?type=article&id=68EU foreslår å godta omstridt biodrivstoff<p>ABC Nyheter: EU-kommisjonen &aring;pner i et lekket dokument for &aring; godta palmeolje-plantasjer i biodrivstoff-produksjon. Det splitter milj&oslash;organisasjonene.</p>2010-02-04T11:45:47+01:0067/rss/feed/?type=article&id=67Slik kan kollektivkrisen løses<p>Dagsavisen: Titusenvis av pendlere kan over natten f&aring; et mye mer attraktivt kollektivtilbud med kortere reisetid, mindre venting og bedre service.</p>2010-02-03T08:31:50+01:0066/rss/feed/?type=article&id=66Bergen i krise – noe å lære av?<p>&laquo;Ikke noe negativt sagt om straks- eller krisetiltakene i Bergen. Det er bare s&aring; synd at tiltakene ikke er blitt satt inn i en st&oslash;rre sammenheng p&aring; et langt tidligere tidspunkt i byens utviklingshistorie,&raquo; skriver innsendere av debattinnlegget.</p>2010-02-02T15:14:36+01:001/rss/feed/?type=page&id=1Om TEMPO<p>Uten store og dyptgripende tiltak vil transportsektorens p&aring;virkning p&aring; klimaet bli stadig st&oslash;rre utover i dette &aring;rhundret. Men kunnskapen om hvilke tiltak som virker er mangelfull: Hva skal til for at vi skal reise mer milj&oslash;vennlig? Og hva skal til for at Norges handel skal skje p&aring; klimaets premisser?</p>2010-02-02T13:31:27+01:0064/rss/feed/?type=article&id=64Mer kontroll med biodiesel<p>Dagbladet: - Skal ikke v&aelig;re tvil om den er b&aelig;rekraftig, sier Erik Solheim.</p>2010-02-01T08:13:33+01:0055/rss/feed/?type=article&id=55Transportsektorens klimaeffekt<p>Bil, fly, b&aring;t eller buss? Hva skal en velge for &aring; reise mest klimavennlig? Dette er noe av det forskerne i Tempo pr&oslash;ve &aring; finne ut av.</p>2010-01-31T10:47:14+01:0026/rss/feed/?type=article&id=26Kortsiktighet mer miljøfarlig enn biodiesel<p>I november valgte Regjeringen &aring; avgiftsbelaste biodiesel. Hvilke konsekvenser kan vedtaket f&aring;, og er ikke biodiesel milj&oslash;vennlig likevel?</p>2010-01-31T10:46:25+01:0063/rss/feed/?type=article&id=63NAFs Transport- og klimakonferanse - Hvordan skal vi nå 2020-målene?<p>Stortingets klimaforlik sl&aring;r fast at Norge skal redusere utslippene av klimagasser med 30 prosent av utslippene i 1990, innen 2020. Det tilsvarer 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Samferdselssektoren vil st&aring; for de st&oslash;rste utslippene av klimagasser i 2020, og er antakeligvis den mest utfordrende sektoren &aring; redusere utslippene fra.</p>2010-01-29T08:53:20+01:0060/rss/feed/?type=article&id=60Dieselbilene kveler bergen<p>NRK: Regjeringen oppfordret til diesel, men n&aring; er dieselbilene i ferd med &aring; &oslash;delegge livskvaliteten til bergenserne.</p>2010-01-27T14:26:03+01:0059/rss/feed/?type=article&id=59Bilkollektiv satser på elbiler<p>NRK: Interessen for bilkollektiv blir stadig st&oslash;rre. I Trondheim vil de snart kunne tilby medlemmene elbiler.</p>2010-01-27T14:18:01+01:0049/rss/feed/?type=page&id=49Arbeidspakke 2<p>I arbeidspakke 2 skal vi benytte transportmodeller til &aring; studere hvordan ulike tiltak og virkemidler i klimapolitikken p&aring;virker befolkningens reiseatferd. B&aring;de reiseomfang og hvilke transportmidler som benyttes ved reisene er viktige for utslippet av klimagasser.</p>2010-01-26T16:42:18+01:0046/rss/feed/?type=page&id=46Arbeidspakke 1<p>Arbeidspakke 1 i Tempo-prosjektet skal tallfeste klimap&aring;virkningen fra dagens og framtidens transportteknologi. Forskerne skal blant annet beregne effekten av ulike transportmidler og forskjellige typer drivstoff.</p>2010-01-22T15:41:47+01:0038/rss/feed/?type=page&id=38English<p>Consensus is growing among governments worldwide that the man-made emissions of greenhouse gases must be reduced and eventually eliminated. A gap exists, however, between the <em>perceived need for policy intervention</em> in the transport sector and our <em>knowledge</em> on the real-world, end-of-chain environmental, economic and societal <em>effects of the various policy measures </em>available to governments.</p>2010-01-22T10:56:38+01:0043/rss/feed/?type=page&id=43Arbeidspakke 5<p>Arbeidspakke 5 studerer forutsetningene for kollektiv handling for milj&oslash;vennlig mobilitet. Det vil si politisk organisering og institusjonelle forhold som fremmer - eller hemmer &ndash; virksomme milj&oslash;- og klimatiltak.</p>2010-01-22T08:36:36+01:0041/rss/feed/?type=page&id=41Arbeidspakke 4<p>Utslippene fra godstransporten er ikke begrenset til de som skjer innenfor norske landegrenser. Mengde klimagasser og lokale utslipp og st&oslash;y fra tyngre lastebiler som frakter gods til og fra Norge er st&oslash;rre i v&aring;re naboland enn i Norge.</p>2010-01-22T08:36:36+01:0040/rss/feed/?type=page&id=40Arbeidspakke 3<p>Arbeidspakke 3 har som m&aring;l &aring; bidra til utformingen av effektive og akseptable virkemidler gjennom felteksperimenter, sp&oslash;rreunders&oslash;kelser og andre metoder som tester effekten av innovative virkemidler. Eksempler p&aring; virkemidler er bensinavgift, rushtidsavgift, informasjon om kollektivtransporttilbudet, subsidier til milj&oslash;vennlige biler, parkeringsrestriksjoner, utslippsstandarder og mer.</p>2010-01-22T08:36:36+01:009/rss/feed/?type=page&id=9Jernbane<p>I Norge er jernbanen det n&aelig;rmeste du kommer et utslippsfritt transportmiddel.&nbsp;</p>2010-01-15T15:25:53+01:0024/rss/feed/?type=page&id=24Drivstoff<p>Hva skal vi fylle tanken med? Diesel eller bensin? Fossilt drivstoff eller biodrivstoff? Valgene er mange og klimaeffekten forskjellig fra drivstoff til drivstoff. Tempo pr&oslash;ver &aring; finne ut utslippenes effekt p&aring; klima.&nbsp;</p>2010-01-13T10:28:20+01:0011/rss/feed/?type=page&id=11Virkemidler<div id="lipsum"> <p>Politiske virkemidler er det verkt&oslash;yet politikerne tyr til for blant annet &aring; styre v&aring;re transportvalg.&nbsp;<span style="font-size: 12px; line-height: 1.5em;">De fleste kjenner virkemidlene bedre som skatter, avgifter og subsider.<br /></span></p> </div>2010-01-08T16:38:02+01:0010/rss/feed/?type=page&id=10Kollektivtransport<p>Kollektivtransport handler om b&aring;de milj&oslash; og framkommelighet. I dag har vi over 2,1 millioner personbiler i Norge, et tall som stadig g&aring;r oppover. De store byene i Norge sliter b&aring;de med helseskadelige konsentrasjoner av skadelige gasser og partikler i luften, samt med hvordan de skal f&aring; plass til de stadig flere bilene.</p>2010-01-08T12:24:55+01:007/rss/feed/?type=page&id=7Fly<p>Flytransport st&aring;r for to til tre prosent av de globale utslippene av CO2. Men i tillegg f&oslash;rer utslipp av andre klimagasser og kondensstriper til at en flytur er langt mer oppvarmende enn bare CO2 utslippene skulle tilsi.&nbsp;</p>2010-01-08T12:24:55+01:008/rss/feed/?type=page&id=8Båt<p>Utslipp fra skipstrafikken er b&aring;de oppvarmende og nedkj&oslash;lende. I et lengre perspektiv er den imidlertid oppvarmende.&nbsp;</p>2010-01-08T12:24:55+01:003/rss/feed/?type=page&id=3Forskning<p>I forskningsprosjektet TEMPO skal T&Oslash;I og CICERO jobbe tett med bedrifter og offentlige myndigheter. M&aring;let med prosjektet er &aring; framskaffe informasjon om hvilke tiltak som virker og hvilke som ikke virker for &aring; skape et mer milj&oslash;vennlig transportsystem.</p>2010-01-08T12:21:49+01:0016/rss/feed/?type=page&id=16Nyhetsbrev<p>F&aring; siste nytt fra TEMPO og artikler om transport og milj&oslash; fra norske aviser gratis tilsendt en gang i m&aring;neden.</p>2010-01-08T12:21:26+01:002/rss/feed/?type=page&id=2Kontakt<p>Kontaktpersoner i forskningsprosjektet TEMPO om transport og milj&oslash;.</p>2010-01-08T12:20:46+01:00