Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Arbeidspakke 5

Arbeidspakke 5 studerer forutsetningene for kollektiv handling for miljøvennlig mobilitet. Det vil si politisk organisering og institusjonelle forhold som fremmer - eller hemmer – virksomme miljø- og klimatiltak.

Hvilke virkemidler som velges, er sjelden et direkte resultat av enkle beslutninger, men skjer snarere i et samspill mellom ulike typer politiske aktører, på tvers av sektorer og nivåer. Når løsninger lanseres i nye nettverk mellom ulike offentlige og private aktører, er politikken endret fra kommando-og-kontroll til mer vekt på kommunikasjon og ansvarliggjøring , frivillige forpliktelser og kursendrende kappestrid (’benchmarking’) mellom sentrale transportpolitiske aktører (kommuner og fylker, transportetater og  –brukere).  

Arbeidspakke 5 er delt inn i fire deloppgaver:

  1. Institusjonell kapasitet for miljøvennlig transport vil forklare variasjon i policyvalg og virkemidler ut fra ulike institusjonelle forutsetninger. Én delstudie gir oversikt over transport, miljø og politikk i de 50 største norske (by)kommunene (>20000 innbyggere). En annen studie går grundigere inn i fire case-kommuner, med vekt på gode eksempler på miljøvennlige transportløsninger, basert på nettverksorganisering og lokal mobilisering.
  2. OPTIC – Optimal Policies for Transport In Combination er et toårig EU-prosjekt TØI koordinerer. Det har felles problemstillinger og koblingsgevinster med TEMPO i vurderingen av uintenderte konsekvenser av virkemidler for miljøvennlig transport og analyser av sammensatte virkemiddelpakker.
  3. Bystrukturens og arealplanleggingens betydning for miljøvennlig bytransport undersøker hvordan arealpolitikk og –planlegging påvirker bystrukturen og hvordan denne igjen påvirker daglig mobilitet.
  4. Integrerte indikatorer for bærekraftig bytransport vil vise sammenhengen mellom sentrale transport- og miljøfaktorer, samfunnsmessige drivkrefter bak transportmønsteret så vel som vesentlige velferds- og næringsmessige konsekvenser (helse, velferd, byliv, handel), samt viktige ”prestasjonsindikatorer” for plan og politikk.

Arbeidspakke 5 ledes av Vibeke Nenseth, forskningsleder Transportøkonomisk institutt

Vitenskapelige artikler og rapporter