Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

Arbeidspakke 2

I arbeidspakke 2 skal vi benytte transportmodeller til å studere hvordan ulike tiltak og virkemidler i klimapolitikken påvirker befolkningens reiseatferd. Både reiseomfang og hvilke transportmidler som benyttes ved reisene er viktige for utslippet av klimagasser.

Arbeidspakke 2 skal frembringe økt kunnskap om hvordan disse valgene blir påvirket av noen av de virkemidler som er tilgjengelige, som for eksempel drivstoffavgifter, bompenger, parkeringsrestriksjoner, infrastruktur, forbedret kollektivtilbud, lavere kollektivsatser etc.

Vi vil ta utgangspunkt i dagens nasjonale og regionale transportmodeller, og videreutvikle disse slik at de blir best mulig egnet til å besvare de aktuelle problemstillingene. Dagens modeller er estimert på data om faktisk reiseatferd, og vi vil i arbeidspakke 2 vurdere eventuell gevinst av å kombinere denne type data med et datamateriale basert på hypotetiske valg (stated preference). Dagens modellsystem består av en nasjonal modell for reiser lengre enn 10 mil og et sett av regionale modeller for reiser kortere enn dette. Denne inndelingen gir en del problemer når en skal analysere reiser i skjæringspunktet mellom modellene. Det vil derfor jobbes med metoder for å integrere den nasjonale og de regionale modellene bedre. I tillegg vil vi i denne arbeidspakken kritisk vurdere dagens forutsetning om lineære, homogene nyttefunksjoner, og teste aktuelle alternative funksjonsformer.

Vi skal i arbeidspakke 2 også videreutvikle BIG, en modell som beregner salg av ulike kategorier biler, slik at den blir et egnet verktøy for å studere for eksempel CO2-graderte kjøpsavgifter.   

Arbeidspakke 2 ledes av Anne Madslien, forskningsleder Transportøkonomisk institutt