Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

– Skipstrafikken for dårlig regulert

Skips­fart kan i en kort pe­ri­ode bi­dra til mer av­kjø­ling enn tid­li­ge­re an­tatt, men det hjel­per lite så len­ge CO2-ut­slip­pe­ne vok­ser med økt ak­ti­vi­tet. Ut­slipp fra skip er for dår­lig re­gu­lert, me­ner fag­folk. 

Av Monica Bjermeland, CICERO

 

Mel­lom 1990 og 2007 ble kli­ma­gass­ut­slipp på ha­vet nes­ten for­dob­let. In­nen 2050 kan ut­slipp fra skip ha økt med hele 150 pro­sent der­som ikke til­strek­ke­li­ge til­tak set­tes inn. FNs skips­farts­or­ga­ni­sa­sjon, IMO, ved­tok i 2008 ut­slipps­re­du­se­ren­de til­tak for blant an­net svo­vel­di­ok­sid (SO2) og nit­ro­gen­ok­sid (NOx), men de mon­ner ikke.


Stor usik­ker­het

– Da­gens til­tak er ikke ster­ke nok til å re­du­se­re ut­slip­pe­ne over tid. Skipssektoren vok­ser, og veks­ten over­går ef­fek­ten av ut­slipps­kra­ve­ne, sier fors­ker Ma­ri­an­ne T. Lund ved CI­CE­RO Sen­ter for kli­ma­forsk­ning. sam­men med kol­le­ga­er har hun stu­dert hvil­ke føl­ger ut­slipps­end­rin­ger fra skips­far­ten vil få for kli­ma­et.

– Den to­ta­le kli­ma­ef­fek­ten fra skipssektoren kan et­ter hvert gå fra å være av­kjø­len­de slik den er i dag til å bli opp­var­men­de på grunn av den lan­ge re­spons­ti­den til CO2. Men ak­ku­rat når det­te skjer er usik­kert og av­hen­gig av den vi­de­re ut­vik­lin­gen i ut­slip­pe­ne, kon­klu­de­rer Lund og kol­le­ga­er i en ny stu­die.  

Initielle re­duk­sjo­ner i SO2 og NOx på grunn av IMO-til­ta­ke­ne fra 2008 (se ram­me) fø­rer til en re­duk­sjon i av­kjø­lin­gen fra 2015 og 2020. Så be­gyn­ner ut­slipp av SO2 og NOx å øke igjen på grunn av øk­nin­gen i ak­ti­vi­tet. Da for­ster­kes av­kjø­lings­ef­fek­ten på nytt.

– I ett av sce­na­rio­ene fla­ter net­to tem­pe­ra­tur­end­ring ut mot 2050, men vi har ikke lan­ge nok sce­na­rio­er til å se om det vil kom­me en for­ster­ket av­kjø­ling igjen el­ler en vi­de­re ut­vik­ling mot net­to opp­var­ming. Vi kan alt­så ikke si noe om når CO2 – som øker i ut­slipp i hele den­ne pe­ri­oden – blir do­mi­ne­ren­de og til sist fø­rer til en net­to opp­var­ming, sier Lund.


CO2 går fri

– Men ennå er det ikke ved­tatt re­gu­le­ring av CO2. Der­som vi er opp­tatt av ef­fek­te­ne av lang­va­rig opp­var­ming, må vi ved­ta ut­slipps­krav her også, på­pe­ker hun. 

In­ter­na­sjo­nal sjø­trans­port står for 3,3 pro­sent av de to­ta­le CO2-ut­slip­pe­ne og på­vir­ker både luft­kva­li­tet og kli­ma: Ut­slipp av CO2 gir glo­bal opp­var­ming, men sto­re ut­slipp av SO2 og NOx gir luft­for­urens­ning og hel­se­ska­der. SO2 har i til­legg egen­ska­per som gjør at den vir­ker av­kjø­len­de på den glo­ba­le tem­pe­ra­tu­ren, og NOx har kli­ma­ef­fek­ter som både er opp­var­men­de og av­kjø­len­de.

Med nye re­gu­le­rin­ger for SO2 and NOx får sek­to­ren slik en «dob­bel oppvarmingseffekt»: En fra CO2 og den and­re fra re­du­sert av­kjø­lings­ef­fekt på grunn av SO2-re­duk­sjo­ner. Da IMO ved­tok re­gu­le­rin­ge­ne for NOx og SO2 i 2008, var det et­ter ti år med dis­ku­sjo­ner.

– CO2-re­duk­sjo­ner blir eks­tra vik­ti­ge der­som av­kjø­len­de kom­po­nen­ter re­du­se­res, un­der­stre­ker Lund.

Men ver­ken de in­ter­na­sjo­na­le kli­ma­for­hand­ler­ne i FN-regi el­ler IMO-regi har lyk­tes å fin­ne en løs­ning for å be­gren­se CO2-ut­slipp fra skip. Hvor­for ikke bare gjø­re det?

 

Ikke bare bare

In­ter­na­sjo­nal skips­fart trans­por­te­rer over 90 pro­sent av ver­dens­han­de­len og er ver­dens mest glo­ba­li­ser­te næ­ring. Et do­mi­ne­ren­de prin­sipp i in­ter­na­sjo­nal skips­fart er at eks­por­tø­rer og im­por­tø­rer fritt skal kun­ne vel­ge ski­pe­ne de øns­ker for trans­por­te­ne sine; kon­kur­ran­se­ele­men­te­ne skal med and­re ord hol­des nede. Nor­ge har all­tid kjem­pet mot så­kalt flagg­dis­kri­mi­ne­ring, men sær­lig ut­vik­lings­land og i noen grad USA, har etab­lert na­sjo­na­le reg­ler av flagg­dis­kri­mi­ne­ren­de ka­rak­ter.

Jens Hen­ning Ko­foed, mil­jø­råd­gi­ver i Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet, er fullt klar over at vi frem­de­les har en jobb å gjø­re, sær­lig over­for hur­tig vok­sen­de in­du­stri­na­sjo­ner som Kina, In­dia og Bra­sil. Ut­ford­rin­ge­ne på ha­vet er slik sett som i luf­ta; det er van­ske­lig å plas­se­re ut­slip­pe­ne og van­ske­lig å plas­se­re an­sva­ret.

– Nå har vi fått på plass førstegenerasjonstiltak både for luft­for­urens­ning og CO2, og and­re­ge­ne­ra­sjons NOx-til­tak er på vei, opp­ly­ser Ko­foed.

– Til­ta­ke­ne fra 2008 er for sva­ke, det vet vi, men det tar å få på plass sy­ste­me­ne. Jeg ser ikke en løs­ning som vil gjø­re alle for­nøy­de i nær fram­tid, men jeg tror si­tua­sjo­nen vil bli bed­re og bed­re, sier han.

 Forsidefoto: JanneM/creative commons