Transport og miljø

Aktuelt


Norwegians klimaprofil

Norwegian hevder at flyreiser er like miljøvennlige som togreiser i Norge. Det stemmer ikke. 

Oppvarmende fjærskyer

Cirrusskyer fra flyenes kondensstriper står for en betydelig andel av oppvarmingen fra flytrafikk. Klarer vi å styre unna denne skydannelsen, begrenser vi også oppvarmingen fra sektoren.

På tide med en realitetsorientering?

Dersom den globale oppvarmingen ikke skal overstige to grader cel­sius, må klimagassutslippene reduseres med anslagsvis 85 % innen 2050. Kan norsk samferdsel leve opp til en slik ambisjon? Kanskje er det på tide med en realitetsorientering, skriver leder for TEMPO-prosjektet Lasse Fridstrøm. 

Mer...

Presseklipp


Vil ha rushtidsavgift

E24.no: Flertallet i befolkningen er positive til køpriser fremfor tradisjonelle bompenger.

Lyntog bra for klimaet

Hurtigtog kan gi klimagevinst både til Stockholm, Trondheim og Bergen, konkluderer høyhastighetsutredningen. Men Stavanger er det verre med.

Lyntog gir ikke klimagevinst

Lyntog i Norge vil i et 60-årsperspektiv ikke gi klimagevinst, ifølge en delrapport om prosjektet. Grunnen er blant annet CO2-utslipp i forbindelse med bygging av tunneler.

Mer...

California dreamin’?

Det finnes over en milliard biler i verden, og innen tjue år kan antallet være doblet. I California har professor Daniel Sperling blitt utnevnt av Arnold Schwarzenegger til å utforme en transportpolitikk som kan imøtegå de enorme miljøproblemene trafikkveksten kan medføre.

AMBISIØS TRANSPORTPLAN: Professor Daniel Sperling er personlig utnevnt av guvernør Arnold Schwarzenegger til å designe og følge opp Californias transportpolitikk. Han har lagt opp til en ambisiøs plan for utslippskutt.

California blir stadig trukket fram som eksempel på mislykket transportplanlegging, men helt siden 60-tallet har delstaten jobbet med å begrense miljøproblemene trafikken medfører. De siste årene, under ledelse av guvernør Arnold Schwarzenegger, har California fått en stadig mer progressiv transport- og klimapolitikk. Ifølge professor Daniel Sperling hjelper det å ha kniven på strupen.

 – I California har problemene vært en viktig årsak til tiltakene. Miljøproblemene baner vei for miljøpolitikk, sa Sperling, som nylig gjestet Oslo på en konferanse i regi av TEMPO.

Det er flere grunner til at California er interessant innen klima og transport. Delstaten er den største i USA og har den åttende største økonomien i verden, på størrelse med Spania.

 – California er kjent for å gå foran i miljø- og klimapolitikken. Selv om amerikansk klimapolitikk går veldig tregt på føderalt og internasjonalt nivå, har California gått foran og fått med andre delstater på flere initiativer.

Ifølge Guri Bang, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning, diskuteres flere av klimainitiativene fra California på føderalt nivå.

Tre pilarer

Sperling er personlig utnevnt av Schwarzenegger som ansvarlig for å designe og følge opp Californias programmer innen transport- og klimapolitikk. Han hevder at framtidens transportløsninger må bygges på tre pilarer: bedre kjøretøy, bedre drivstoff og endrede transportmønstre.

 – Det enkleste er å forandre bilene. Vanskeligere er det å endre drivstoffet, og det aller vanskeligste er å endre bevegelsesmønsteret. Men vi må gjøre noe med alle tre pilarene, sier professoren.

Mer miljøvennlige biler

Sperling er opptatt av teknologisk utvikling i bil-industrien.

– Det skjer mye mer på teknologisiden enn vi ventet bare for et par år siden. Bilindustrien legger mye penger i å utvikle lettvektsteknologi, bedre motorer og mer energieffektive biler, sier han.

Utslippsstandarder for biler er et av de viktigste enkelttiltakene i California for å få flere miljøvennlige kjøretøy på veiene. For at en bilprodusent skal få selge biler i delstaten, må det gjennomsnittlige utslippet fra sortimentet ikke overstige en grense fastsatt av myndighetene. Utslippsgrensene blir strengere for hvert år. På den måten tvinges bilindustrien til å utvikle og selge stadig mer miljøvennlige biler.

I første omgang løper ordningen til 2016, men mye tyder på at den blir forlenget til 2025. Dette gir bilindustrien langsiktige rammevilkår.

I tillegg har California spesielle ordninger for å fase inn lavutslipps- og nullutslippskjøretøy i bilparken, slik som at elbiler har lavere avgifter og regnes som nullutslippskjøretøy, selv om strømmen de går på, forårsaker utslipp.

Mer miljøvennlig drivstoff

97 prosent av verdens transport drives med fossilt brensel, men Sperling er optimistisk med tanke på framtidens drivstoff. Han tror vi kvitter oss med oljeavhengigheten før oljen tar slutt.

– Framtidens biler vil være mye mer effektive, og de vil drives av hydrogen og brenselceller, biodrivstoff eller elektrisitet. Kostnadene for batterier og brenselceller reduseres langt raskere enn ventet, sier Sperling.

For å få fortgang i utviklingen av mer miljøvennlig drivstoff vedtok California i 2007, som første i verden, en miljøstandard for drivstoff. Standarden minner om utslippsstandarden for biler. Innen 2020 skal drivstoffet som omsettes, slippe ut ti prosent mindre klimagasser. Dette inkluderer utslipp ved produksjonen.

Det er oljeraffineriene som har ansvaret for å tilby mer klimavennlig drivstoff. For å møte utslippskravene kan raffineriene for eksempel kutte utslipp fra selve raffineringsprosessen, blande inn sertifisert biodrivstoff eller tilby naturgass i energimiksen.

For å dra nytte av markedskreftene er det innført kvotehandel mellom aktørene. Andre fordeler med dette tiltaket er at det stimulerer innovasjon og at det er teknologinøytralt (ingen spesiell teknologi favoriseres).

Ordningen har akkurat trådt i kraft i California, så det er fortsatt for tidlig å si noe om effekten av tiltaket. Siden har EU og andre delstater i USA vedtatt lignende direktiv, og tiltaket diskuteres også på føderalt nivå i USA.

Ingen suksessgaranti

Det er ikke første gang California prøver ut et system med utslippsstandarder rettet mot industrien. Tidlig på 90-tallet førte delstaten en aktiv politikk for å få ned NOx- og CO2-utslipp fra transportsektoren. Utslippsstandarder var et sentralt virkemiddel i kombinasjon med blant annet subsidier til elbilprodusenter.

Siden har denne politikken blitt analysert og evaluert av David Wallace i boka Environmental policy and industrial innovation. En av konklusjonene hans er at det kom mange uønskede effekter av tiltakene. Industrien svarte på kravet fra myndighetene med å tilby elbiler. Men kort rekkevidde og mangel på ladestasjoner begrenset salget.

Og selv om man lyktes med å få noen flere elbiler på veiene, førte politikken til en større bilpark totalt sett. Blant annet kjøpte mange elbil som bil nummer to, samtidig som de beholdt de gamle bensinslukerne. Dermed fikk man ikke de mest forurensende bilene av veiene, slik intensjonen opprinnelig var. Totalt sett førte politikken til mer trafikk, og dermed større problemer med ulykker, kø og støy.

Miljøvennlig arealplanlegging

I tillegg til å sette standarder for biler og drivstoff, holder California på å innføre en ambisiøs lov om å ta klimahensyn i areal- og transportplanleggingen.

Alle regionene i delstaten er pålagt et utslippskutt på 7–8 prosent per innbygger innen 2020, og innen 2035 skal utslippene reduseres med 13–16 prosent. Disse kuttene skal først og fremst tas ved kutt i personkilometer: Folk skal reise mindre. Bedre arealplanlegging, tettere bebyggelse, bedre kollektivtilbud, veiprising og belønning til regioner som går foran, er de viktigste virkemidlene.

Ifølge Sperling er dette en god modell, fordi den ansvarliggjør regionene og byene, og gjør det mer gunstig for dem, både økonomisk, helsemessig og miljømessig, å gjennomføre politikken. Men han vedgår at insentivene i direktivet er ganske svake. Dessuten dreier det seg om store strukturer som skal endres, og det vil ta lang tid.